GPBV-Bedrijven

Jaarlijks controleert de milieu-inspectie verschillende mengvoederbedrijven die als GPBV worden geclasseerd. GPBV staat voor Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging. Als hulpmiddel bij deze inspecties heeft BFA een document opgesteld waarin de exacte omschrijving van GPBV-bedrijven wordt opgenomen, samen met de wettelijke verplichtingen waaraan deze bedrijven moeten voldoen. Het document bevat ook een aantal praktische tips.

 

BREF-studie

De Europese Commissie heeft in het begin van 2014 het startschot gegeven voor het herzien van het Best Available Techniques Reference (BREF) document voor de Food, Drink and Milk sector. Een BREF studie heeft tot gevolg dat alle GPBV-bedrijven (Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging) 4 jaar na publicatie van deze studie de Best Beschikbare Technieken (BBT) die in de studie worden opgenomen, verplicht moeten implementeren in het bedrijf, indien van toepassing. BBT zijn technieken die goed zijn voor het milieu en economisch haalbaar zijn voor een bedrijf zodat een hoog niveau van bescherming van mens en milieu verzekerd kan worden. De BBT’s opgenomen in de studie hebben niet allemaal betrekking op onze sector. Het zijn vooral de BBT’s rond stofemissie, geurhinder, ongevallenvoorkoming en energievermindering die van toepassing zijn. 
 
Niet alle Belgische mengvoederbedrijven worden geclassificeerd als een GPBV-bedrijf. Enkel de bedrijven die voldoen aan de voorwaarden opgenomen in rubriek 45.16 van bijlage 1 van het VLAREM zullen de BBT’s dienen te implementeren. Daar de rubriek werd gewijzigd, is de studie nu ook van toepassing op de mengvoederbedrijven.
 
De BREF-studie Food Drink & Milk bestond reeds, maar in 2014 werd gestart met de update ervan en kwam ook de FEED-sector onder de scope te liggen. De BBT’s/milieuvoorwaarden die uit de studie voortkomen zijn gebaseerd op gegevensaanlevering van verschillende bedrijven. Bedrijven konden zich in 2014 vrijwillig opgeven. In België waren er 5 mengvoederbedrijven die gegevens ter beschikking stelden via een vragenlijst. 
 
In het najaar van 2015 en gedurende 2016 vergeleek Europa de aangeleverde gegevens tussen de verschillende landen en met de huidige normen. Na deze vergelijking konden de bestaande BBT’s bijgeschaafd worden en nieuwe BBT’s ontwikkeld worden. De afronding van de studie wordt voorzien tegen eind 2018. Na de publicatie van de studie zal Vito de BBT’s omzetten in Vlaamse wetgeving (VLAREM III). De BBT die vermeld staan in VLAREM III en van toepassing zijn op onze sector zijn verplicht te implementeren door de GPBV-mengvoederbedrijven uiterlijk 4 jaar na publicatie.
 
GGO
Convenanten
Energie
Milieuproblematiek

Lees hier meer over GGO's.

Hier komt u te weten hoe BFA u kan helpen met uw energiefactuur.

Lees ook zeker meer over stofexplosie, de mestproblematiek en gevaarlijke preparaten.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |