Werkgroepen

BFA hecht zeer veer belang aan informatie-uitwisseling en overleg met haar leden. We werken hiervoor via verschillende communicatiekanalen, waaronder onze wekelijke nieuwsbrief BFActs, social media, werkgroepen, …

Standpunten en collectieve initiatieven worden voorbereid en uitgewerkt binnen 10 thematische werkgroepen (zie hieronder). Onder leiding van een BFA-medewerker en een voorzitter komen deze werkgroepen op geregelde basis samen. Onder een bepaalde werkgroep kunnen ook 1 of meerdere task forces (TF) opgericht worden. 

Wat is het verschil tussen een werkgroep en een task force? Een werkgroep is een overkoepelende structuur rond een kernthema. Task forces zijn beperkter in tijd en behandelen een specifiek onderwerp meer in detail.

Indien u zich geroepen voelt om deel uit te maken van een werkgroep en/of een task force of zelfs deel wilt uitmaken van meerdere groepen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het BFA-secretariaat of de BFA-medewerker verantwoordelijk voor deze werkgroep of task force. 

Samen voor, door en met de sector!  

Duurzaamheid & Klimaat

De Werkgroep (WG) Duurzaamheid is een overkoepelende werkgroep waaronder verschillende thema's en Task Forces (TF) thuis horen. De verschillende Task Forces zullen telkens één van de 12 doelstellingen uit het BFA Duurzaamheidscharter behandelen.  

Bent u de duurzaamheidsspecialist in uw bedrijf? Staat u in voor de arbeidsveiligheid op de werkvloer? Heeft groene energie voor u geen geheimen meer? Bent u een specialist ter zake binnen 1 van de duurzaamheidsthema's van ons charter? Schrijf u dan nu in voor de werkgroep en/of task force(s) 

Task Force Arbeidsveiligheid

Task Force Carbon Footprint

Task Force Voedermanagement

Task Force Energie


Mest & Mineralen

De Werkgroep (WG) Mest & Mineralen vergadert over alle onderwerpen die betrekking hebben op e nieuwe mestwetgeving en alle bijhorende wijzigingen. Andere onderwerpen die er o.a. aan bod komen zijn regressierechten, mestverwerking, uitscheidingscijfers, ... 

Weet u alles over het Mest Actieplan (MAP), regressierechten, enz. dan bent u de man of vrouw die we zoeken! Wenst u mee te zoeken naar oplossingen en uw stem laten horen?  Schrijf u dan nu in


Voedselveiligheid & Kwaliteit

De Werkgroep (WG) Voedselveiligheid en Kwaliteit onderstreept het dynamische karakter van de bemonsteringsplannen en kwaliteitslastenboeken. Op regelmatige basis wordt er geëvalueerd en bijgestuurd. Recente contaminaties, gevarenanalyses, analyseprotocollen en -resultaten komen aan bod in deze werkgroep. Ook aspecten m.b.t. specifieke lastenboeken (HFA, Fields of Europe, …) worden hier besproken.

U bent de Analyse Manager of Quality Manager binnen uw bedrijf of u bent verantwoordelijk voor de gevarenanlyses op het terrein? Wenst u op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen binnen voedselveiligheid en kwaliteit? Dan bent u de geschikte persoon voor deze werkgroep. Schrijf u dan nu in

Diergezondheid

De Werkgroep (WG) Diergezondheid buigt zich enerzijds over onderwerpen rond dierziekten en bijhorende bioveiligheidsvereisten, anderzijds zullen ook alle gerelateerde zaken rond gemedicineerde voeders (bv. resultaten enquêtes medicated feed, elektronisch voorschrift,…) in deze werkgroep aan bod komen.

U bent de dierenarts, verantwoordelijk voor alle dierengezondheidsonderwerpen binnen uw bedrijf? Dan komt u zeker in aanmerking om deel uit te maken van deze werkgroep. Schrijf u nu in!  


Task Force Gemedicineerde voeders

InterventieFonds Salmonella (IFS)

In de Werkgroep (WG) InterventieFonds Salmonella (IFS) zijn de fabrikanten van kippenvoeders vertegenwoordigd die de samenwerking tussen de verschillende schakels in de verticale keten van de kippenkolom coördineren (van broeierij tot slachthuis). De werkgroep houdt zich in hoofdzaak bezig met de opvolging van het Interventiefonds Salmonella (IFS). Enkel fabrikanten die deelnemen aan het IFS, kunnen participeren in deze werkgroep.

U bent de dierenarts, verantwoordelijk voor alle dierengezondheidsonderwerpen binnen uw bedrijf? U voert de controles uit in de stallen? Dan komt u zeker in aanmerking om deel uit te maken van deze werkgroep om verder na te denken over oplossingen voor deze problematiek. Wacht niet langer en schrijf u nu in!  

Kernvoederfabrikanten

De Werkgroep (WG) Kernvoederfabrikanten is samengesteld uit vertegenwoordigers van onze premixfabrikanten. De leden buigen zich over premixgerelateerde onderwerpen zoals (aankomende) wijzigingen in de toevoegingsmiddelenwetgeving maar ook CLP-wetgeving (Classification, Labelling & Packaging ofwel indeling, etikettering & verpakking) en ADR-wetgeving (ADR staat voor Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route ofwel Europees verdrag betreffende het Internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg) en de notificatie van gevaarlijke mengsels bij het Antigifcentrum zijn onderwerpen die uitvoerig besproken zullen worden.
Deze werkgroep geeft tevens input door aan het FEFAC Premix & Mineral Feed Committee. Houdt u zich bezig met deze onderwerpen binnen uw bedrijf, dan zal u de perfecte kandidaat zijn om in deze werkgroep te zetelen. Wacht niet langer en schrijf u nu in!  


Task Force Notificatie Antigifcentrum

Nutritionisten

De Werkgroep (WG) Nutritionisten waakt over de nutritionele kwaliteit van het voeder. Wijzigingen in de diervoederwetgeving, alsook onderwerpen zoals voederwaardering (Centraal VeevoederBureau - CVB) komen hier aan bod.
Deze werkgroep wordt ook op de hoogte gehouden wat betreft het FEFAC Animal Nutrition Committee.
U bent de voedingsdeskundige, dierenarts, bio-ingenieur, laborant binnen uw bedrijf? Dan komt u zeker in aanmerking om deel uit te maken van deze werkgroep. Schrijf u nu in!  

Export

BFA verleent haar leden bijstand in geval van problemen bij export. De Werkgroep (WG) Export, waarin alle exporterende leden vertegenwoordigd zijn, bespreekt de lopende exportdossiers en legt dit voor aan het FAVV en samen zoeken we naar gepaste oplossingen. 
Sinds 2010 heeft BFA ook een bemonsteringsplan export klaargestoomd specifiek op maat van de exporteurs.

U bent de verantwoordelijke of de deskundige export binnen uw bedrijf? Kent u de laatste wetgeving omtrent export en wenst u ermee aan de slag? Schrijf u dan nu in!  


Communicatie

De Werkgroep (WG) Communicatie zorgt ervoor dat er een duidelijke communicatie tot stand komt en blijft met de leden, stakeholders, partners, ... Communiceren we duidelijk genoeg? Bereiken we het juiste publiek met de juiste communicatietools? Zijn we innovatief genoeg? Allemaal onderwerpen die in deze werkgroep aan bod kunnen komen. 

Dus communicatieverantwoordelijken en marketing managers kunnen zeker deel uitmaken van deze werkgroep. Wacht niet langer en schrijf u nu in!   

Samen voor, door en met de sector! 

Werkgroep Milieu

De Werkgroep (WG) Milieu is de nieuwste werkgroep die zich vooral zal toespitsen op de actuele stikstofproblematiek.  
Bent u milieu-expert, biotoopdeskundige of chemist binnen uw bedrijf? Dan komt u zeker in aanmerking om deel uit te maken van deze werkgroep. Schrijf u nu in!