Werkgroepen

BFA hecht veel belang aan informatie-uitwisseling en overleg met haar leden. We werken hiervoor via verschillende communicatiekanalen, waaronder onze wekelijke nieuwsbrief BFActs, social media, werkgroepen, …

Standpunten en collectieve initiatieven worden voorbereid en uitgewerkt binnen 10 thematische werkgroepen (zie hieronder). Onder leiding van een BFA-medewerker en een voorzitter komen deze werkgroepen op geregelde basis samen. Onder een bepaalde werkgroep kunnen ook 1 of meerdere task forces (TF) opgericht worden. 

Wat is het verschil tussen een werkgroep en een task force? Een werkgroep is een overkoepelende structuur rond een kernthema. Task forces zijn beperkter in tijd en behandelen een specifiek onderwerp meer in detail.

Indien u zich geroepen voelt om deel uit te maken van een werkgroep en/of een task force, of indien u deel wilt uitmaken van meerdere groepen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het BFA-secretariaat of de BFA-medewerker verantwoordelijk voor deze werkgroep of task force. 

Samen voor, door en met de sector!  

Duurzaamheid & Klimaat

De Werkgroep (WG) Duurzaamheid is een overkoepelende werkgroep waaronder meerdere thema's en Task Forces (TF) vallen. De verschillende Task Forces behandelen telkens één van de 12 doelstellingen uit het BFA Duurzaamheidscharter.  

Bent u de specialist in duurzaamheid in uw bedrijf? Staat u in voor arbeidsveiligheid op de werkvloer? Heeft groene energie voor u geen geheimen meer? Schrijf u dan nu in voor de werkgroep en/of task force(s) 

Task Force Arbeidsveiligheid

Task Force Carbon Footprint

Task Force Voedermanagement

Task Force Energie


Mest & Mineralen

De Werkgroep (WG) Mest & Mineralen vergadert over alle onderwerpen die betrekking hebben op nieuwe mestwetgeving en bijhorende wijzigingen. Andere onderwerpen waarover de werkgroep overleg pleegt zijn o.a. regressierechten, mestverwerking, uitscheidingscijfers, ... 

Weet u alles over het Mest Actieplan (MAP), regressierechten, enz. dan bent u de man of vrouw die we zoeken! Wenst u mee te zoeken naar oplossingen en uw stem laten horen?  Schrijf u dan nu in


Voedselveiligheid & Kwaliteit

De Werkgroep (WG) Voedselveiligheid en Kwaliteit onderstreept het dynamisch karakter van de bemonsteringsplannen en kwaliteitslastenboeken. Op regelmatige basis wordt er geëvalueerd en bijgestuurd.
Recente contaminaties, gevarenanalyses, analyseprotocollen en -resultaten komen aan bod in deze werkgroep. Ook aspecten m.b.t. specifieke lastenboeken (HFA, Fields of Europe, …) worden hier besproken.

U bent Analyse Manager of Quality Manager binnen uw bedrijf, of u bent verantwoordelijk voor de gevarenanalyses op het terrein? Wenst u op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen voedselveiligheid en kwaliteit? Schrijf u dan nu in

Diergezondheid

De Werkgroep (WG) Diergezondheid buigt zich enerzijds over onderwerpen rond dierziekten en bijhorende bioveiligheidsvereisten, anderzijds behandelen ze alle gerelateerde zaken rond gemedicineerde voeders (bv. resultaten enquêtes medicated feed, elektronisch voorschrift,…).

Bent u dierenarts, verantwoordelijk voor alle dierengezondheidsonderwerpen binnen uw bedrijf? Dan komt u zeker in aanmerking om deel uit te maken van deze werkgroep. Schrijf u nu in!  


Task Force Gemedicineerde voeders

InterventieFonds Salmonella (IFS)

In de Werkgroep (WG) InterventieFonds Salmonella (IFS) zetelen de fabrikanten van kippenvoeders, die de samenwerking tussen de verschillende schakels in de verticale keten van de kippenkolom coördineren (van broeierij tot slachthuis).
Deze werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met de opvolging van het IFS. Enkel fabrikanten die deelnemen aan het IFS, kunnen participeren in deze werkgroep.

Bent u dierenarts, verantwoordelijk voor alle dierengezondheidsonderwerpen binnen uw bedrijf? Voert u controles uit in de stallen? Dan komt u zeker in aanmerking om deel uit te maken van de werkgroep. Wacht niet langer en schrijf u nu in!  

Kernvoederfabrikanten

De Werkgroep (WG) Kernvoederfabrikanten is samengesteld uit vertegenwoordigers van onze premixfabrikanten. De leden buigen zich over premixgerelateerde onderwerpen, wijzigingen in de toevoegingsmiddelenwetgeving maar ook CLP-wetgeving (Classification, Labelling & Packaging) en ADR-wetgeving. 
ADR staat voor 'Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route', oftewel het 'Europees verdrag betreffende het Internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg'. Daarnaast behandelen ze onderwerpen zoals de notificatie van gevaarlijke mengsels bij het Antigifcentrum.  
De werkgroep geeft input aan het FEFAC Premix & Mineral Feed Committee.
Houdt u zich bezig met deze onderwerpen binnen uw bedrijf, dan bent u de perfecte kandidaat om te zetelen in deze werkgroep. Wacht niet langer en schrijf u nu in!  


Task Force Notificatie Antigifcentrum

Nutritionisten

De Werkgroep (WG) Nutritionisten waakt over de nutritionele kwaliteit van het voeder.
Niet enkel wijzigingen in de diervoederwetgeving, maar ook onderwerpen zoals voederwaardering (Centraal VeevoederBureau - CVB) worden doorgenomen. 
Deze werkgroep wordt op de hoogte gehouden wat betreft het FEFAC Animal Nutrition Committee.
Bent u voedingsdeskundige, dierenarts, bio-ingenieur of laborant binnen uw bedrijf? Dan komt u in aanmerking om deel uit te maken van deze werkgroep. Schrijf u nu in!  

Export

BFA verleent haar leden bijstand in geval van problemen bij export.
De Werkgroep (WG) Export, waarin alle exporterende leden vertegenwoordigd zijn, bespreekt de lopende exportdossiers en legt deze voor aan het FAVV om gezamenlijk te zoeken naar goede oplossingen. 
Sinds 2010 heeft BFA ook een bemonsteringsplan export klaarliggen, specifiek op maat van de exporteurs.

U bent de verantwoordelijke of de deskundige export binnen uw bedrijf? Kent u de laatste wetgeving omtrent export en wenst u hiermee aan de slag te gaan? Schrijf u dan nu in!  


Communicatie

De Werkgroep (WG) Communicatie zorgt ervoor dat we helder kunnen communiceren met onze leden, stakeholders, partners, ... Communiceren we duidelijk genoeg? Bereiken we het juiste publiek met de juiste communicatietools? Zijn we innovatief genoeg? Deze vragen, en meer, worden beantwoord door de werkgroep.

Communicatieverantwoordelijken en marketing managers horen zeker thuis in deze werkgroep. Wacht niet langer en schrijf u nu in!   

Samen voor, door en met de sector! 

Werkgroep Milieu

De Werkgroep (WG) Milieu spits zich toe op milieugerelateerde topics, maar vooral op de actuele stikstofproblematiek.  
Bent u milieu-expert, biotoopdeskundige of chemist binnen uw bedrijf?
Dan komt u zeker in aanmerking om deel uit te maken van deze werkgroep. Schrijf u nu in!