Algemeen overzicht van de Belgische diervoederwetgeving

1. Wet van 11 juli 1969 - De bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt (laatste wijziging
    30/12/2009
)

1.1 Koninklijk besluit van 8 februari 1999 - De handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding
      Opgeheven door het Koninklijk besluit van 28 juni 2011 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders

 Bijlage 1 bij Koninklijk besluit van 8 februari 1999 (FOD, versie juli 2006)  

1.1.1 Ministerieel besluit van 12 februari 1999 - Het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders (laatste wijziging 13/02/2013)

Bijlage 1, opgeheven bij Ministerieel besluit van 28 januari 2013 (versie oktober 2010)

Bijlage 2: Officieuze geconsolideerde lijst toegelaten additieven met gebruiksvoorwaarden (FOD, versie december 2016)  

Het Register van de in België toegelaten additieven (1831/2003) kan u hier terugvinden

• Regels met betrekking tot de distributie en het in dierenvoeders verwerken van bepaalde toevoegingsmiddelen (FOD, versie november 2006)  

1.1.2 Ministerieel besluit van 18 april 1994 - Het in de handel brengen en het gebruik van enzymen, micro-organismen en hun preparaten bestemd voor
         dierlijke voeding (laatste wijziging 21/04/1999)

1.1.3 Ministeriële omzendbrief van 13 maart 2007 - De samenstelling, de handel en het gebruik van bepaalde types dierenvoeders met een hoog gehalte aan
        toevoegingsmiddelen of voedermiddelen
        Opgeheven door de Ministeriële omzendbrief van 2 maart 2011

1.2 Koninklijk besluit van 20 juli 1995 - De lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel (Geconsolideerde versie FOD,
      versie oktober 2014)

1.3 Koninklijk besluit van 8 november 1998 - De officiële controle op de stoffen bestemd voor dierlijke voeding
      Opgeheven door het Koninklijk besluit van 1 maart 2009

1.3.1 Ministerieel besluit van 15 juli 2004 - De analysemethode voor de bepaling van bestanddelen van dierlijke oorsprong in het kader van de officiële controle
         van diervoeders (laatste wijziging 18/08/2004)

1.4 Koninklijk besluit van 21 april 1987 - De erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria (laatste wijziging 04/05/2005)

1.5 Koninklijk besluit van 23 september 1997 - Het tarief van de ontledingen uitgevoerd door de rijksontledingslaboratoria (laatste wijziging
      23/02/2007

1.6 Koninklijk besluit van 27 april 2007 - Het gebruik en het verhandelen van sommige dierlijke bijproducten bestemd voor het voederen van dieren niet bestemd
      voor humane voeding (Opgeheven door het Koninklijk Besluit van 04/05/2015)

1.7 Ministerieel besluit van 26 januari 2006 - De wijze van monstervoorbereiding en de criteria voor analysemethoden voor de gehaltebepaling van dioxinen en
      dioxineachtige PCB's in diervoeders (laatste wijziging 01/02/2006)

 

2. Wet van 21 juni 1983 - Gemedicineerde voeders (laatste wijziging 16/05/2006)

2.1 Koninklijk besluit van 21 december 2006 - De voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde voeders (laatste
      wijziging 18/03/2013
)

Toelichting bij Koninklijk besluit van 21 december 2006 (FOD Volksgezondheid)

Toelichting bij Koninklijk besluit van 21 december 2006, betreffende het CASCADEsysteem (FOD Volksgezondheid)

2.2 Lijst van geregistreerde gemedicineerde voormengsels (laatste update FOD volksgezondheid)

2.3 Lijst van erkende fabrikanten van gemedicineerde diervoeders kan u hier consulteren

 

3. Wet van 4 februari 2000 - De oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (laatste wijziging 24/12/2013)

3.1 Koninklijk besluit van 22 februari 2001 - Organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
      en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen (laatste wijziging 24/12/2013)

Recente wijzigingen

Wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake landbouw

3.1.1 Koninklijk besluit van 20 september 2012 - De monsternemingen en analyse ervan, bedoeld in artikel 3, §5, van het koninklijk besluit van 22 februari
         2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging
         van diverse wettelijke bepalingen

3.1.2 Koninklijk besluit van 1 maart 2009 - De officiële controle van diervoeders (laatste wijziging 27/11/2013)

Bijkomende info van het FAVV met betrekking tot "de invoer van producten bestemd voor het voederen van dieren, niet onderworpen aan de veterinaire
   controle" (11/05/2009)

Instructies aan de importeurs van producten bestemd voor het voederen van dieren

Bijlage 1: Formulier betreffende de controles van binnengebrachte diervoeders

Bijlage 2: Praktische instructies

Recente wijzigingen

Koninklijk besluit van 12 november 2013 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 1 maart 2009 betreffende de officiële controle van diervoeders

3.1.3 Koninklijk besluit van 15 april 2005 - De aanduiding officiële laboratoria
        Opgeheven door het Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de
        veiligheid van de voedselketen

Beslissing van 20 mei 2014 van het FAVV tot aanduiding van de nationale referentielaboratoria

3.2 Koninklijk besluit van 12 mei 2003 - Wijze waarop het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen gemachtigd is de ontvangsten te innen,
      uitgaven te doen, in te staan voor het boekhoudkundig beheer hiervan en van de overgedragen reserves van het begrotingsfonds voor de productie en de
      bescherming van planten en plantaardige producten, het begrotingsfonds voor de grondstoffen en het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van
      de dieren en de dierlijke producten (laatste wijziging 23/09/2010)

3.3 Koninklijk besluit van 14 november 2003 - De autocontrole, de meldingsplicht en de traceerbaarheid in de voedselketen (laatste wijziging 21/06/2011)

3.3.1 Via deze link kan u op de website van OVOCOM vzw de lijst bekijken met erkende certificatie-instellingen

3.3.2 Modelbrief te gebruiken om zich te richten tot de accreditatie-instelling, waarin gevraagd wordt naar een gecombineerde audit voor de GMP en de
         Autocontrolegids

3.3.3 Ministerieel besluit van 22 januari 2004 - De modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen (laatste wijziging 07/11/2008)

Meldingsplicht en meldingslimieten - Richtsnoer in het kader van het ministerieel besluit van 22 januari 2004 opgesteld door het FAVV

(versie 01/01/2018)

Versie met de laatste wijzingen zichtbaar

Inventaris acties en actiegrenzen, en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële controles: Chemische contaminanten, residuen en
   additieven (versie 3, 29/04/2011)

3.4 Koninklijk besluit van 19 mei 2000 - De samenstelling en de werkwijze van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
      de Voedselketen (laatste wijziging 12/05/2006)

3.4.1 Koninklijk besluit van 5 december 2011 - De benoeming van de effectieve leden en van de plaatsvervangers van het raadgevend comité ingesteld bij het
         FAVV (laatste wijziging 24/09/2012)

3.5 Koninklijk besluit van 16 januari 2006 - De vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, de toelatingen en de voorafgaande registraties afgeleverd door
      het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (laatste wijziging 01/07/2013)

3.5.1 Koninklijk besluit van 21 februari 2006 - De voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector (laatste
        wijziging 08/10/2012
)

Recente wijzigingen

Koninklijk besluit van 15 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector

3.5.2 Alle info met betrekking tot de erkenningen en de toelatingen (inclusief lijsten van erkende en toegelaten bedrijven) vindt u hier.

3.5.3 Formulier voor aanvraag registratie, erkenning of toelating of een wijziging hierin:

Voor elke aanvraag met betrekking tot erkenningen, toelatingen en registraties dient het formulier bijlage IV te worden gebruikt (zie bijgevoegd
   document)

Dit formulier moet dus ook gebruikt worden bij de vraag een erkenning voor het fabriceren van mengvoeders te doen overgaan naar een
   andere juridische entiteit (zelfde locatie). Het betreft dan een nieuw dossier, behandeld als een nieuwe aanvraag, waarbij de erkenning voor de
   vroegere entiteit wordt ingetrokken bij aflevering van de nieuwe erkenning op naam van de nieuwe juridische entiteit.

Recente wijzigingen

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 augustus 2008 tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten voor een melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

3.6 Koninklijk besluit van 11 november 2013 tot de vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
      taken kan laten verrichten door zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs of bachelors of door rechtspersonen die activiteiten
      beoefenen in verband met controle, bemonstering, certificering en audit

 

4. Wet van 9 december 2004 - Financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (laatste wijziging 30/12/2009)

4.1 Koninklijk besluit van 10 november 2005 - De heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal
      Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (laatste wijziging 31/12/2012

Recente wijzigingen

Bericht van 9 december 2013 over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

4.1.1 Op www.favv-fin.be vindt u alle informatie over hoe u uw FAVV-aangifte elektronisch of via het papieren formulier moet invullen, de meest gestelde
         vragen en de wetgeving rond uw aangifte

4.1.2 Ministerieel besluit van 18 november 2005 - Het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4
         van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het FAVV (laatste wijziging 31/01/2013)

4.1.3. Ministerieel besluit van 17 juni 2009 - De auditreferentiesystemen (laatste wijziging 17/07/2009)

4.2 Koninklijk besluit van 10 november 2005 - De retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal
      Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (laatste wijziging 11/01/2013)

Recente wijzigingen

Bericht van 9 december 2013 over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

4.3 Dotaties ten bate van het FAVV

4.3.1 Koninklijk besluit van 3 februari 2011 - Toekenning van een dotatie voor 2011 ten bate van het FAVV

4.3.2 Koninklijk besluit van 31 maart 2011 - Toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2011 ten bate van het FAVV

4.3.3 Koninklijk besluit van 31 mei 2011 - Toekenning van een dotatie voor 2011 ten bate van het FAVV

4.3.4 Koninklijk besluit van 15 februari 2012 - Toekenning van een dotatie voor 2012 ten bate van het FAVV

 

5. BSE

5.1 Ministerieel besluit van 22 februari 2001 - De controlemaatregelen betreffende het gebruik van bepaalde verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor dierlijke
      voeding
      Opgeheven door Koninklijk besluit van 1 maart 2009

5.2 Koninklijk besluit van 10 januari 2001 - De beschermende maatregelen over het verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten en tot wijziging van het
      Koninklijk besluit van 30 oktober 1998 betreffende de erkenning en de registratie van fabrikanten en tussenpersonen en de toelating van operatoren en
      handelaars in de sector dierenvoeding

5.3 Overeenkomst van 16 januari 2014 tussen de Federale staat en de Gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten

 

6. Wet van 24 december 1976 - Begrotingsfonds grondstoffen (laatste wijziging 30/05/2002)

6.1 Koninklijk besluit van 14 januari 2004 - De retributies en de bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten (laatste
      wijziging 20/09/2007
)

6.2  • De minimale drempel van 600 EUR en het bedrag van een punt overeenkomende met 0,1 S/kg of L voor de betreffende producten worden vanaf 1 januari
          2009 toegepast, op basis van de verkoopcijfers van 2008
       • De betekening en de erkenningsaanvraag, overeenkomstig het artikel 2bis, § 2bis, tweede tot vijfde leden, van het bovengenoemde koninklijk besluit van 14
          januari 2004, moeten binnen de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit  besluit aan de Dienst Pesticiden en Meststoffen van
          de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gestuurd worden

 

7. Wet van 28 maart 1975 - Handel in landbouw-, tuinbouw-, en zeevisserijproducten (laatste wijziging 30/12/2009)

7.1 Koninklijk besluit van 17 april 1992 - De biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwprodukten en levensmiddelen
      Opgeheven door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2009 (BS van 06/01/2010) inzake de biologische productiemethode en
      de etikettering van biologische producten

7.2 Ministerieel besluit van 30 oktober 1998 - D voorschriften betreffende de biologische productie in de dierlijke sector 
      Opgeheven door het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 (BS van 20/02/2009) - Biologische productie en de etikettering van biologische
      producten en het Besluit van het Waalse Gewest van 28 februari 2008 (BS 30/06/2008) - Productiemethode en etikettering van biologische producten

 

8. Wet van 24 februari 1921 - Verhandelen van de gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en
    antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen
   
(laatste wijziging 29/12/2009)

8.1 Koninklijk besluit van 12 april 1974 - Sommige verrichtingen in verband met hormonale, antihormonale, anabole, beta-adrenergische, anti-infectieuse, anti-
      parasitaire en anti-inflammatoire werking (laatste wijziging 23/12/2008)

 

9. Wet van 15 juli 1985 - Het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productie-stimulerende (laatste
    wijziging 29/12/2009
)

 

10. Wet van 28 augustus 1991 - Uitoefening van de diergeneeskunde (laatste wijziging 02/06/2010)

10.1 Koninklijk besluit van 23 mei 2000 - De bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen
       van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de
       verantwoordelijke voor de dieren (laatste wijziging 25/11/2010)

10.2 Koninklijk besluit 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen
door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren (geconsolideerde versie FOD)

10.2.1 Koninklijk besluit van 31 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren, wat betreft hoofdstuk VI

 

Europese wetgeving
Omzendbrieven FAVV
Interessante links

De Europese diervoederwetgeving hebben we voor u hier opgelijst.

Hier zijn de omzendbrieven van het FAVV omtrent dierlijke producten verzameld.

Meer weten over de dierenvoederwetgeving? Hier hebben we enkele interessante links verzameld.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |