Algemeen overzicht van de Europese diervoederwetgeving

1. Food (& feed) law: Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 - Vaststelling van de algemene
    beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot

    vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (geconsolideerde versie van 30/06/2014)

Op de portaalsite van de Europese Unie kan u op een gebruiksvriendelijke manier een overzicht van de RASFF berichten in feed bekomen

Keeping an eye on your food: Een door de Europese Commissie gemaakte video gewijd aan het snelle waarschuwingssysteem voor food en feed dat de
   lidstaten van de EU waarschuwt voor risico's in verband met de voedselveiligheid. De reportage beschrijft de werking van het systeem en geeft daarbij
   concrete voorbeelden zoals de melaminevergiftiging en de problemen met Chinese soja. (video in het Engels)

1.1 Verordening nr. 16/2011 van de Commissie van 10 januari 2011 - Vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het systeem voor snelle waarschuwingen over
      levensmiddelen en diervoeders

 

2. Feed hygiene: Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 - Vaststelling van voorschriften voor
    diervoederhygiëne (geconsolideerde versie 12/11/2015)

 

3. Handel & gebruik diervoeders: Verordening (EG) nr. 767/2009 van 13 juli 2009 - Het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders (geconsolideerde versie 01/01/2018)

Presentatie gegeven door de heer D. Standaert tijdens de BFA-ledenvergadering op 21/01/2010, omtrent de voornaamste wijzigingen die deze wetgeving
   met zich meebrengt, kan u hier terugvinden (enkel voor BFA-leden)

Presentatie gegeven door de heer J-Ph Coppée tijdens de BFA-ledenvergadering op 03/02/2011, omtrent de voornaamste wijzigingen die deze wetgeving
   met zich meebrengt, kan u hier terugvinden (enkel voor BFA-leden)

Artikel uit l'Essentiel du Porc n°12, Octobre 2010 - Règlement n° 767/2009 – Nouveautés en matière d’étiquetage (Verordening 767/2009 - De voornaamste
   wijzigingen)

3.1  Verordening (EU) nr. 568/2010 van de Commissie van 29 juni 2010 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement
       en de Raad wat betreft het verbod op het in de handel brengen of het gebruik als diervoeding van eiwitproducten, verkregen uit op n-alkanen gekweekte gisten
       van de soort "Candida"

3.2 Verordening nr. 939/2010 van de Commissie van 20 oktober 2010 tot wijziging van bijlage IV bij Verordening 767/2009 betreffende toegestane toleranties voor
      de etikettering van de samenstelling van voedermiddelen of mengvoeders bedoeld in artikel 11, lid 5

3.3 Verordening (EU) nr. 68/2013 van de Commissie van 16 januari 2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen. Deze vervangt Verordening 575/2011 van de Commissie van 16 juni 2011

Verordening (EU) 2017/1017 van de commissie van 15 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 68/2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen

3.4 Overzicht van de belangrijkste punten en wijzigingen in de diervoederwetgeving naar aanleiding van de publicatie van verordening (EG) nr. 767/2009 (FOD -
      versie oktober 2009)

3.5 List Intended uses dietetic feed (versie van 27/10/2009) – Meer uitleg daaromtrent kan u hier terugvinden.

3.6 Verordening nr. 454/2010 van de Commissie van 26 mei 2010 - Vaststelling van overgangsmaatregelen krachtens Verordening 767/2009
      (Deze verordening laat toe dat diervoeders reeds geëtiketteerd mogen worden volgens de "nieuwe" voorschriften in Verordening 767/2009 met ingang van 16
      juni 2010 (= 20 dagen na publicatie van Verordening 454/2010).
      Let op! Vanaf 1 september 2010 moeten de nieuwe etiketteringsregels worden toegepast voor alle voeders die vanaf die dag in de handel worden gebracht.
      (Uitzondering: voeders bestemd voor gezelschapsdieren, die geëtiketteerd zijn volgens de huidige regels (KB 8/2/99 en MB 12/2/99), mogen nog tot en met 31
      augustus 2011 in de handel worden gebracht.)

3.8 FAQ (FOD - versie juli 2010)

3.9  FEFAC/COPA-COGECA “Gedragscode voor goede etiketteringspraktijken voor mengvoeder voor voedselproducerende dieren” - versie van mei 2016 - enkel beschikbaar in het Engels.

3.10 Aanbeveling van de Commissie van 14 januari 2011 tot vaststelling van richtsnoeren voor het onderscheid tussen voedermiddelen, toevoegingsmiddelen,
       biociden en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

3.11 Op www.feedmaterialsregister.eu vindt u het Register terug waar voedermiddelen, die nog niet in de Catalogus zijn opgenomen, dienen te worden geregistreerd

3.12 Code of good labelling practice for pet food (gedragscode voor goede etiketteringspraktijken voor voeder  voor gezelschapsdieren) - versie oktober 2011

 

4. Officiële controles: Verordening (EG) Nr. 882/2004 van het europees parlement en de raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (geconsolideerde versie van 30/06/2014)

4.1 Verordening (EG) nr. 669/2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 en wijzigt het besluit 2006/504/EG

4.1.1 Recente wijzigingen van Verordening (EG) nr. 669/2009 (geconsolideerde versie van 01.07.2016)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2107 van de Commissie van 1 december 2016 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 wat betreft de lijst van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op de invoer worden onderworpen

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/186 van de Commissie van 2 februari 2017 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor het binnenbrengen in de Unie van zendingen uit bepaalde derde landen wegens microbiologische besmetting en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 669/2009

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1142 van de commissie van 27 juni 2017 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 wat betreft de lijst van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op de invoer worden onderworpen

4.1.2 Mededeling van het FAVV betreft de verordening 669/2009 (versie oktober 2009)

4.1.3 Verordening (EG) Nr. 1152/2009 van de commissie van 27 november 2009 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde levensmiddelen uit bepaalde derde landen in verband met het risico van verontreiniging met aflatoxinen en tot intrekking van Beschikking 2006/504/EG

Verordening (EU) 2017/771 van de commissie van 3 mei 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 152/2009 wat de methoden voor de bepaling van het gehalte aan dioxinen en polychloorbifenylen betreft

4.1.4 Mededeling van het FAVV wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (Verordering nr. 669/2009)

Elektronisch formulier voor de import van bepaalde diervoeders en bepaalde voedingsmiddelen van niet dierlijke oorsprong.

4.1.5 Verordening (EG) Nr. 1151/2009 van de commissie van 27 november 2009 tot vaststelling van bijzondere eisen voor de invoer van zonnebloemolie van oorsprong of verzonden uit Oekraïne wegens de risico's van verontreiniging met minerale olie en tot intrekking van Beschikking 2008/433/EG

4.1.6 Verordening (EG) nr. 1135/2009 van de Commissie van 25 november 2009 tot vaststelling van speciale voorwaarden voor de invoer van bepaalde
         producten van oorsprong of verzonden uit China en tot intrekking van Beschikking 2008/798

Koninklijk besluit van 19 december 2008 - Speciale voorwaarden voor de invoer van producten die melk, melkproducten, soja, sojaproducten of
   ammoniumbicarbonaat bevatten, van oorsprong of verzonden uit China

Opgeheven door het Koninklijk besluit van 27 april 2016 inzake speciale voorwaarden voor de invoer van producten die melk, melkproducten, soja, sojaproducten of ammoniumbicarbonaat bevatten, van oorsprong uit of verzonden uit China.

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/170 van de Commissie van 4 februari 2015 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1135/2009 tot vaststelling van speciale voorwaarden voor de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit of verzonden uit China 

4.1.7 Verordening 258/2010 van de Commissie van 25 maart 2010 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van guarpitmeel van oorsprong
         of verzonden uit China wegens de risico's van verontreining met pentachloorfenol en dioxinen, en tot intrekking van Beschikking 2008/352/EG

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/175 van de Commissie van 5 februari 2015 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van guarpitmeel van oorsprong of verzonden uit India wegens de risico's van verontreiniging met pentachloorfenol en dioxinen

4.2 Verwant met Verordening (EG) nr. 882/2004: Verordening (EG) nr. 152/2009 tot vaststelling van de bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële
      controle van diervoeders

Recente wijzigingen van Verordening (EG) nr. 152/2009 (geconsolideerde versie 17.07.2014)

4.3 Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles)

Rectificatie van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles)

 

 

5. Genetisch gemodificeerde organismen

5.1 Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 - Genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders
      (geconsolideerde versie van 10/04/2008)

Via deze link kan u een tabel raadplegen, met informatie omtrent toepassingen ingediend bij EFSA (the European Food safety Authority)
   (Let op! Deze tabel wordt continu bijgewerkt)

Besluit van de Commissie van 2 maart 2010 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van diervoeders die zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde aardappel EH92-527-1 (BPS-25271-9) en de onvoorziene of technisch niet te voorkomen aanwezigheid van die aardappel in levensmiddelen en andere diervoeders krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 1196)

Besluit van de Commissie van 2 maart 2010 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 1197)

Besluit van de Commissie van 2 maart 2010 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 1198)

Besluit van de Commissie van 2 maart 2010 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 1203)

Besluit 2010/428/EU van de Commissie van 28 juli 2010 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

Rectificatie van Besluit 2010/428/EU van de Commissie van 28 juli 2010

Besluit 2010/432/EU van de Commissie van 28 juli 2010 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

Rectificatie van Besluit 2010/432/EU van de Commissie van 28 juli 2010

Besluit van de Commissie van 17 juni 2011 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde katoen GHB614 (BCS-GHØØ2-5) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 4177)

Besluit van de Commissie van 17 juni 2011 (2011/365/EU) tot wijziging van Besluit 2006/197/EG wat betreft de verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van bestaande diervoeders die zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde maislijn 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

Besluit van de Commissie van 17 juni 2011 (2011/366/EU) tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

Besluit 2011/891/EU van de Commissie van 22 december 2011 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde katoen 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003

Besluit 2011/892/EU van de Commissie van 22 december 2011 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003

Besluit 2011/893/EU van de Commissie van 22 december 2011 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003

Besluit 2011/894/EU van de Commissie van 22 december 2011 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 28 juni 2012 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 4312)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 oktober 2012 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MIR-162 (SYN-IR-162-4) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 7198)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 503/2013 van de Commissie van 3 april 2013 betreffende vergunningaanvragen voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 641/2004 van de Commissie en (EG) nr. 1981/2006 van de Commissie

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 25 juni 2013 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van levensmiddelen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit genetisch gemodificeerd koolzaad Ms8, Rf3 en Ms8 × Rf3 of met die genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 3873)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 6 november 2013 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × NK 603 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 4719)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 6 november 2013 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van stuifmeel geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 4743)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 6 november 2013 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), vier gerelateerde genetisch gemodificeerde maissoorten die drie afzonderlijke transformatiestappen combineren (MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) en vier gerelateerde genetisch gemodificeerde maissoorten die twee afzonderlijke transformatiestappen combineren (MON89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 4755)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 84/2014 van de Commissie van 30 januari 2014 tot verlening van een vergunning voor preparaten van Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 en Pediococcus pentosaceus DSM 23689 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 101/2014 van de Commissie van 4 februari 2014 tot verlening van een vergunning voor L-tyrosine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 121/2014 van de Commissie van 7 februari 2014 tot verlening van een vergunning voor L-selenomethionine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten 

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2279 van de Commissie van 4 december 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 8581)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2281 van de Commissie van 4 december 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 87427 (MON-87427-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 8587)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/87 van de Commissie van 22 januari 2016 tot het uit de handel nemen van bestaande, van MON 863 (MON-ØØ863-5) afgeleide producten en tot intrekking van de besluiten 2010/139/EU, 2010/140/EU en 2010/141/EU tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetische gemodificeerde mais MON863 × MON810 × NK603 (MON-ØØ863-5 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6), MON863 × MON810 (MON-ØØ863-5 × MON-ØØ81Ø-6) en MON863 × NK603 (MON-ØØ863-5 × MON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 204)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/321 van de Commissie van 3 maart 2016 tot aanpassing van het geografische toepassingsgebied van de vergunning voor de teelt van genetisch gemodificeerde maïs (Zea mays L.) MON 810

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1215 van de Commissie van 22 juli 2016 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja FG72 (MST-FGØ72-2) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1216 van de Commissie van 22 juli 2016 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1217 van de Commissie van 22 juli 2016 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1685 van de Commissie van 16 september 2016 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, en genetisch gemodificeerde maissoorten die twee of drie van de transformatiestappen Bt11, MIR162, MIR604 en GA21 combineren, en tot intrekking van de Besluiten 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU en 2011/894/EU (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 5746)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2268 van de Commissie van 14 december 2016 tot wijziging van de Beschikkingen 2007/305/EG, 2007/306/EG en 2007/307/EG wat betreft de tolerantieperiode voor sporen van hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4)-koolzaad, hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5)-koolzaad en Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)-koolzaad en daarvan afgeleide producten

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1207 van de Commissie van 4 juli 2017 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten van genetisch gemodificeerde mais MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 4453)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1208 van de Commissie van 4 juli 2017 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde katoen GHB119 (BCS-GHØØ5-8) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 4457)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1209 van de Commissie van 4 juli 2017 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 en genetisch gemodificeerde maisrassen die twee, drie of vier van de transformatiestappen Bt11, 59122, MIR604, 1507 en GA21 combineren, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 4460)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1211 van de Commissie van 4 juli 2017 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde katoen 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1212 van de Commissie van 4 juli 2017 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais DAS-40278-9 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 4503)

Richtlijn (EU) 2018/350 van de Commissie van 8 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen 

5.2 Verordening (EG) nr 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 - Traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde
      organismen en traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn
      2001/18/EG

 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 81/2012 van de Commissie van 31 januari 2012 tot weigering van een vergunning voor Lactobacillus pentosus (DSM 14025)
   als toevoegingsmiddel voor diervoeding

Richtlijn (EU) 2015/412 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op hun grondgebied te beperken of te verbieden

 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/338 van de Commissie van 7 maart 2018 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 6-fytase, geproduceerd door Aspergillus niger (DSM 25770), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen, mestvarkens, zeugen, kleine varkenssoorten gehouden voor mestdoeleinden of voor reproductie, mestkalkoenen, opfokkalkoenen, alle andere vogelsoorten (met uitzondering van legvogels) en gespeende biggen (vergunninghouder BASF SE) 

 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/346 van de Commissie van 5 maart 2018 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten 

 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/347 van de Commissie van 5 maart 2018 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor biggen en zeugen en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1847/2003 en (EG) nr. 2036/2005 (vergunninghouder Danstar Ferment AG, vertegenwoordigd door Lallemand SAS) 

5.3 Verordening (EU) nr. 619/2011 van de Commissie van 24 juni 2011 tot vaststelling van bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van
      diervoeders wat betreft de aanwezigheid van genetisch gemodificeerd materiaal waarvoor de vergunningsprocedure hangende is of waarvan de vergunning is
      verstreken

Hier vindt u een document met Vraag & Antwoord (in het Engels).

Een overzicht van de niet in de EU toegelaten GGO’s waarvoor de LLP van 0.1% geldt (in het kader van verordening 619/2011) kan u hier terugvinden.

 

 

 

6. Feed additives: Verordening (EG) Nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de raad van 22 september 2003 - betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding(geconsolideerde versie van 30/12/2015)

6.1 Recente wijzigingen van Verordening (CE) nr. 1831/2003

6.2 Conform artikel 17 van Verordening 1831/2003, stelt de Europese Commissie een Register op van toevoegingsmiddelen in de diervoeding. Een eerste versie van het Register werd gepubliceerd in november 2005 en het Register bestaat uit 2 delen:

 Bijlage 1: dit deel bevat de huidige vergunde toevoegingsmiddelen (Let op: deze link wordt regelmatig bijgewerkt – gebruik steeds de meest recente versie!)

 Bijlage 2: lijst van toevoegingsmiddelen waarvoor geen dossier voor herevaluatie werd ingediend tegen de deadline van 08/11/2010 (conform artikel 10 § 2 van Verordening 1831/2003). Van sommige toevoegingsmiddelen uit deze lijst werd de vergunning reeds ingetrokken en bestaan er overgangsmaatregelen.

 Daarnaast bestaat er ook nog een bijlage 3e die de historiek van de wijzigingen aan het Register weergeeft (versie 1 – 199 van het Register).

6.3 Recente wijzigingen van het Register: De wetgeving rond de additieven verandert zeer regelmatig. Hieronder vindt u de meest recente wijzigingen, in afwachting
      dat ze zijn verwerkt in het Register

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1039 van de commissie van 23 juli 2018 tot verlening van een vergunning voor koper(II)diacetaat-monohydraat, koper(II)carbonaatdihydroxide-monohydraat, koper(II)chloride-dihydraat, koper(II)oxide, koper(II)sulfaat-pentahydraat, koper(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd, koper(II)chelaat van eiwithydrolysaten, koper(II) chelaat van glycine, gehydrateerd (vast), en koper(II)chelaat van glycine, gehydrateerd (vloeibaar), als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1334/2003, (EG) nr. 479/2006 en (EU) nr. 349/2010 en de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 269/2012, (EU) nr. 1230/2014 en (EU) 2016/2261 
tot weigering van een vergunning voor formaldehyde als toevoegingsmiddel voor diervoeding,
behorende tot de functionele groepen „conserveermiddelen” en „hygiënebevorderingsmiddelen” 
 
2017 tot verlening van een vergunning voor ijzer(II)carbonaat, ijzer(III)chloride-hexahydraat, ijzer(II)sulfaat-monohydraat, ijzer(II)sulfaat-heptahydraat, ijzer(II)fumaraat, ijzer(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd, ijzer(II)chelaat van eiwithydrolysaten en ijzer(II)chelaat van glycinehydraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en van ijzerdextraan als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor biggen, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1334/2003 en (EG) nr. 479/2006 

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1903 van de commissie van 18 oktober 2017 tot verlening van een vergunning voor de preparaten van Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 en Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1904 van de commissie van 18 oktober 2017 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus licheniformis DSM 28710 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en opfokleghennen (vergunninghouder Huvepharma NV)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1905 van de commissie van 18 oktober 2017 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en mestvogels van minder gangbare pluimveesoorten (vergunninghouder Danstar Ferment AG, vertegenwoordigd door Lallemand SAS)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1906 van de commissie van 18 oktober 2017 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8) geproduceerd door Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), als toevoegingsmiddel voor voeding voor opfokleghennen en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor legdoeleinden (vergunninghouder Huvepharma NV)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1907 van de commissie van 18 oktober 2017 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Lactobacillus plantarum (KKP/593/p en KKP/788/p) en Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor runderen en schapen

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1914 van de commissie van 19 oktober 2017 tot verlening van een vergunning voor salinomycine-natrium (Sacox 120 microGranulate en Sacox 200 microGranulate) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en opfokleghennen en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1852/2003 en (EG) nr. 1463/2004 (vergunninghouder Huvepharma NV)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2231 van de commissie van 4 december 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/329 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor 6-fytase 
Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2233 van de commissie van 4 december 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 900/2009 wat betreft de karakterisering van selenomethionine, geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 

Nota betreffende het gebruik van de ijzeroxide als kleurstof: Weigering van een vergunning voor ijzer(III)oxide als sporenelement (EU-verordening 2017/2330)

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2330 van de Commissie van 14 december 2017 tot verlening van een vergunning voor ijzer(II)carbonaat, ijzer(III)chloride-hexahydraat, ijzer(II)sulfaat-monohydraat, ijzer(II)sulfaat-heptahydraat, ijzer(II)fumaraat, ijzer(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd, ijzer(II)chelaat van eiwithydrolysaten en ijzer(II)chelaat van glycinehydraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en van ijzerdextraan als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor biggen, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1334/2003 en (EG) nr. 479/2006

6.4 Via deze link kan u een tabel raadplegen, met informatie omtrent toepassingen ontvangen door EFSA (the European Food Safety Authority)
      (Let op! Deze tabel wordt continue bijgewerkt)

6.5 Verordening (EG) nr. 429/2008 van de Commissie van 25 april 2008 - Vaststelling van voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het
      Europees Parlement en de Raad wat betreft de opstelling en indiening van aanvragen en de beoordeling van en de verlening van vergunningen voor
      toevoegingsmiddelen voor diervoeding

6.6 Verordening (EU) nr. 892/2010 van de Commissie van 8 oktober 2010 betreffende de status van bepaalde producten met betrekking tot onder Verordening (EG)
      nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad vallende toevoegingsmiddelen voor diervoeding
      Dit kadert in Verordeningen 767/2009 en 1831/2003 en lijst op welke diervoeders geen toevoegingsmiddelen (meer) zijn. De Verordening zegt wel niet dat ze
      daarom per definitie voedermiddelen zijn. Er is voor de ex-toevoegingsmiddelen wel een overgangsperiode tot 9 oktober 2013.

6.7 EMFEMA/FEFAC/FEFANA Gedragscode voor goede etiketteringspraktijken van toevoegingsmiddelen en voormengsels – zoals beschreven in de Verordening
      1831/2003 (versie 8 september 2011)

6.8 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1145 van de commissie van 8 juni 2017 betreffende het uit de handel nemen van bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding waarvoor overeenkomstig Richtlijnen 70/524/EEG en 82/471/EEG van de Raad een vergunning is verleend en tot intrekking van de verouderde bepalingen waarbij voor die toevoegingsmiddelen een vergunning is verleend

 

7. Dierlijke bijproducten en BSE

7.1 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor
      menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening
      dierlijke bijproducten)

Recente wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1069/2009

Besluit van de Vlaamse Regering 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten (blz. 49076)

Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor dierlijke bijproducten niet bestemd oor menselijke consumptie in België: vormvereisten – model
   (versie 1.1 van 10/11/2011)

Handelsdocument voor het vervoer van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten binnen de Europese
   Unie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1069/2009

7.2 Implementatieverordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees
      Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide
      producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de
      grens krachtens die richtlijn (geconsolideerde versie 14/12/2012)

De twee bovenstaande verordeningen (1069/2009 en 142/2011) hebben de Verordening 1774/2002 vervangen op 04/03/2011.
 Een overzicht van de belangrijkste data i.v.m. deze wetgeving

7.2.1 Recente wijzigingen van Verordening (EG) nr. 142/2011 (geconsolideerde versie 23/02/2015)

Verordening (EU) 2017/172 van de Commissie van 1 februari 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft parameters voor de omzetting van dierlijke bijproducten in biogas of compost en voorwaarden voor de invoer van voeder voor gezelschapsdieren en voor de uitvoer van verwerkte mest

Verordening (EU) 2017/786 van de commissie van 8 mei 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat de definities van vismeel en visolie betreft

7.3 BSE: Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 - Vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en
      uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

7.3.1 Recente wijzigingen van Verordening (EG) Nr. 999/2001 (geconsolideerde versie 08/09/2016)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/600 van de Commissie van 15 april 2016 tot wijziging van Beschikking 2007/453/EG wat de BSE-status van Roemenië betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 2186)  (1)

Wijziging van verordening 999/2001 die werd gestemd op 13/12/2016 en die waarschijnlijk vanaf 1 juli 2017 van toepassing zal zijn. 

Presentatie van het FAVV mbt de wijziging van verordening 999/2001 SANTE/10539/2016 rev 7 die werd gestemd op 13/12/2016 en die waarschijnlijk vanaf 1 juli 2017 van toepassing zal zijn. 

7.4 Verordening (EU) nr. 2017/110 van de Commissie van 23 januari 2017 tot wijziging van de bijlagen IV en X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën
7.5 Verordening (EU) 2017/893 van de commissie van 24 mei 2017 tot wijziging van de bijlagen I en IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad, en van de bijlagen X, XIV en XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie wat de bepalingen inzake verwerkte dierlijke eiwitten betreft

 

8. Pesticidenverordening 

Deze verordening, die bedoeld is om de wetgeving inzake residuen van pesticiden in levensmiddelen en dierenvoeders te harmoniseren, is volledig in werking getreden op 02/09/08. Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.fytoweb.be
Twee belangrijke wijzigingen:
      wijziging MRL van bepaalde werkzame stof/gewas combinaties
      vanaf nu is de Europese Commissie belast met het beheren van de database met de MRL’s; u kan deze database consulteren via
        http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm

8.1 Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en De Raad van 23 februari 2005 - Vaststelling van maximumgehalten aan
      bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van
      de Raad (geconsolideerde versie 26/08/2016)

Verordening (EU) 2016/440 van de Commissie van 23 maart 2016 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van atrazine in of op bepaalde producten (2)

Verordening (EU) 2016/452 van de Commissie van 29 maart 2016 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor captan, propiconazool en spiroxamine in of op bepaalde producten (1)

Verordening (EU) 2016/1002 van de Commissie van 17 juni 2016 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor AMTT, diquat, dodine, glufosinaat en tritosulfuron in of op bepaalde producten

Rectificatie van Verordening (EU) 2016/1015 van de Commissie van 17 juni 2016 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van 1-naftylaceetamide, 1-naftylazijnzuur, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazool, mepiquat en tralkoxydim in of op bepaalde producten

Verordening (EU) 2016/1726 van de Commissie van 27 september 2016 tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft carvon, diammoniumfosfaat, Saccharomyces cerevisiae stam LAS02 en wei

Verordening (EU) 2016/1785 van de Commissie van 7 oktober 2016 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cymoxanil, fosfaan en fosfidezouten en natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat en natrium-p-nitrofenolaat in of op bepaalde producten

Verordening (EU) 2016/1822 van de Commissie van 13 oktober 2016 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor aclonifen, deltamethrin, fluazinam, methomyl, sulcotrione en thiodicarb in of op bepaalde producten

Verordening (EU) 2016/1866 van de Commissie van 17 oktober 2016 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor dec-3-een-2-on, acibenzolar-S-methyl en hexachloorbenzeen in of op bepaalde producten

Verordening (EU) 2016/1902 van de Commissie van 27 oktober 2016 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, ametoctradin, azoxystrobin, cyfluthrin, difluorazijnzuur, dimethomorf, fenpyrazamine, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifuron, flutriafol, fluxapyroxad, metconazool, proquinazid, prothioconazool, pyriproxyfen, spirodiclofen en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

Verordening (EU) 2017/170 van de Commissie van 30 januari 2017 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bifenthrin, carbetamide, cinidon-ethyl, fenpropimorf en triflusulfuron in of op bepaalde producten

Verordening (EU) 2017/171 van de Commissie van 30 januari 2017 tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor aminopyralide, azoxystrobin, cyantraniliprole, cyflufenamid, cyproconazool, diethofencarb, dithiocarbamaten, fluazifop-P, fluopyram, haloxyfop, isofetamid, metalaxyl, prohexadion, propaquizafop, pyrimethanil, Trichoderma atroviride stam SC1 en zoxamide in of op bepaalde producten

Verordening (EU) 2017/405 van de Commissie van 8 maart 2017 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor sulfoxaflor in of op bepaalde producten

Verordening (EU) 2017/623 van de Commissie van 30 maart 2017 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor acequinocyl, amitraz, cumafos, diflufenican, flumechine, metribuzin, permethrin, pyraclostrobine en streptomycine in of op bepaalde producten

Verordening (EU) 2017/624 van de Commissie van 30 maart 2017 tot wijziging van de bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bifenazaat, daminozide en tolylfluanide in of op bepaalde producten

Verordening (EU) 2017/626 van de Commissie van 31 maart 2017 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, cyantraniliprole, cypermethrin, cyprodinil, difenoconazool, ethefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, mesotrione, profenofos, propiconazool, pyrimethanil, spirotetramat, tebuconazool, triazofos en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

Verordening (EU) 2017/627 van de Commissie van 3 april 2017 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor fenpyroximaat, triadimenol en triadimefon in of op bepaalde producten

Verordening (EU) 2017/693 van de commissie van 7 april 2017 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bitertanol, chloormequat en tebufenpyrad in of op bepaalde producten

Rectificatie van Verordening (EU) 2017/693 van de Commissie van 7 april 2017 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bitertanol, chloormequat en tebufenpyrad in of op bepaalde producten

Verordening (EU) 2017/983 van de commissie van 9 juni 2017 tot wijziging van de bijlagen III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft maximumresidugehalten voor tricyclazool in of op bepaalde producten

Verordening (EU) 2017/1016 van de commissie van 14 juni 2017 tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor benzovindiflupyr, chlorantraniliprole, deltamethrin, ethofumesaat, haloxyfop, zwak pepinomozaïekvirusisolaat VC1, zwak pepinomozaïekvirusisolaat VX1, oxathiapiproline, penthiopyrad, pyraclostrobine, spirotetramat, zonnebloemolie, tolclofos-methyl en trinexapac in of op bepaalde producten

Verordening (EU) 2017/1135 van de commissie van 23 juni 2017 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van dimethoaat en omethoaat in of op bepaalde producten

Verordening (EU) 2017/1164 van de commissie van 22 juni 2017 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acrinathrin, metalaxyl en thiabendazool in of op bepaalde producten

Verordening (EU) 2018/832 van de Commissie van 5 juni 2018 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazool, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetyl, mandestrobine, mepiquat, metazachloor, propamocarb, propargite, pyrimethanil, sulfoxaflor en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

VERORDENING (EU) 2018/62 VAN DE COMMISSIE van 17 januari 2018 tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad

VERORDENING (EU) 2018/78 VAN DE COMMISSIE van 16 januari 2018 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2-fenylfenol, bensulfuron-methyl, dimethachloor en lufenuron in of op bepaalde producten.

Verordening (EU) 2018/73 van de Commissie van 16 januari 2018 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor kwikverbindingen in of op bepaalde producten 

Verordening (EU) 2018/70 van de Commissie van 16 januari 2018 tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor ametoctradin, chloorpyrifos-methyl, cyproconazool, difenoconazool, fluazinam, flutriafol, prohexadion en natriumchloride in of op bepaalde producten 

Rectificatie van Verordening (EU) 2017/978 van de Commissie van 9 juni 2017 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor fluopyram; hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), som van de isomeren, met uitzondering van het gamma-isomeer; lindaan (gamma-isomeer van hexachloorcyclohexaan (HCH)); nicotine en profenofos in of op bepaalde producten ( PB L 151 van 14.6.2017 )

 

9. Biologische productie

9.1 Verordening (EG) nr. 2092/91 - Biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (versie van
      14/05/2008)

9.2 Verordening (EG) Nr 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 - Biologische productie en de etikettering van biologische producten en intrekking van Verordening
      (EEG) nr. 2092/91

Recente wijzigingen van Verordening (EG) Nr 834/2007 (geconsolideerde versie van 01/01/2015)

Verordening (EG) Nr 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 - Vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (geconsolideerde versie 01/01/2013)

Uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007:

Mededeling in het kader van de uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007

Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) Nr 834/2007

Recente wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1235/2008 (geconsolideerde versie van 05/01/2016)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/673 van de Commissie van 29 april 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft ( 1 )

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2259 van de Commissie van 15 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

9.3 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/872 van de commissie van 22 mei 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

 

10. Gevaarlijke stoffen en reach

10.1 Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot
        oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG)
        nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG,
        93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie

10.1.1 Recente wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (geconsolideerde versie van 03/02/2016)

Verordening (EG) nr. 1272/2008 - de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels van 16 december 2008 tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (geconsolideerde versie van 01/06/2015)

10.1.2 Verwant met Verordening (EG) nr. 1907/2006:

Verordening (EG) nr. 440/2008 van de Commissie van 30 mei 2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (geconsolideerde versie van 24/08/2014)

 

11. Farmacologisch werkzame stoffen

11.1 Verordening (EU) nr. 37/2010 betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in
        levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Recente wijzigingen van Verordening (EU) nr. 37/2010 (geconsolideerde versie van 22/02/2016)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/201 van de Commissie van 6 februari 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 37/2010 teneinde de stof fluralaner in te delen wat de maximumwaarden voor residuen ervan betreft

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1558 van de Commissie van 14 september 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 37/2010 teneinde de stof bromelaïne in te delen wat de maximumwaarden voor residuen ervan betreft

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1559 van de Commissie van 14 september 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 37/2010 teneinde maximumwaarden voor residuen van de stof alarelin op te nemen

 

12. Europese beschikkingen

12.1 Beschikking van de Commissie van 30 september 2009 betreffende noodmaatregelen van toepassing op uit India ingevoerde schaaldieren bestemd voor
        menselijke consumptie of voor diervoeding

 

13. Europese aanbevelingen

13.1 Aanbeveling van de toezichthoudende autoriteit van de EVA nr. 144/06/COL van 11 mei 2006 - Reductie van de aanwezigheid van dioxinen, furanen en pcb's in 
       diervoeders en levensmiddelen

13.2 Aanbeveling van de Commissie van 16 november 2006 - Monitoring van achtergrondconcentraties van dioxinen, dioxineachtige PCB's en niet-dioxineachtige
       PCB's in levensmiddelen

13.3 Aanbeveling van de Commissie van 17 augustus 2006 - Aanwezigheid van deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxine A, T-2- en HT-2-toxine en fumonisinen in
       producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren

Recente wijzigingen

Aanbeveling van de Commissie van 4 november 2013 tot wijziging van Aanbeveling 2006/576/EG wat betreft T-2- en HT-2-toxine in mengvoeders voor katten

Aanbeveling (EU) 2016/1319 van de Commissie van 29 juli 2016 tot wijziging van Aanbeveling 2006/576/EG wat betreft deoxynivalenol, zearalenon en ochratoxine A in voeder voor gezelschapsdieren

13.4 Aanbeveling van de Commissie van 23 augustus 2011 (2011/516) inzake de reductie van de aanwezigheid van dioxinen, furanen en pcb’s in diervoeders en levensmiddelen

Recente wijzigingen

Aanbeveling van de Commissie van 3 december 2013 inzake de reductie van de aanwezigheid van dioxinen, furanen en pcb's in levensmiddelen en diervoeders

13.5 Aanbeveling van de Commissie van 15 maart 2012 betreffende de monitoring van de aanwezigheid van moederkorenalkaloïden in diervoeders en
        levensmiddelen

13.6 Aanbeveling van de Commissie van 27 maart 2013 betreffende de aanwezigheid van T-2- en HT-2-toxine in granen en graanproducten

13.7 Aanbeveling van de Commissie van 11 september 2014 tot wijziging van de bijlage bij Aanbeveling 2013/711/EU inzake de reductie van de aanwezigheid van dioxinen, furanen en pcb's in levensmiddelen en diervoeders 
13.8 Aanbeveling (EU) 2016/1110 van de Commissie van 28 juni 2016 betreffende de monitoring van de aanwezigheid van nikkel in diervoeders
 

 

14. Europese richtlijnen

14.1 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 - Ongewenste stoffen in diervoeding (geconsolideerde versie van 25/12/2017)

Recente wijzigingen

Verordening (EU) 2015/786 van de Commissie van 19 mei 2015 tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren, als bedoeld in Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad

Verordening (EU) 2017/2229 van de Commissie van 4 december 2017 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten voor lood, kwik, melamine en decoquinaat 

Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding

14.2 Richtlijn 2008/38/EG van de Commissie van 5 maart 2008 – Vaststelling lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel
        (geconsolideerde versie van 12/11/2014)

 

15. Europese nomenclatuur

De Europese nomenclatuur kan u raadplegen op de site van de Nationale Bank van België: onder statistieken / intrastat / Handleiding & Nomenclatuur

 

Varia

1. Koninklijk besluit van 22 juni 2010 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten
    in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de
    ondernemingen waar veevoeders worden vervaardigd

2. Koninklijk besluit van 28 oktober 2010 – Automatische weegwerktuigen

3. Noodmaatregelen van toepassing op fenegriekzaden afkomstig uit Egypte

3.1 Uitvoeringsbesluit van 6 juli 2011 (2011/402)Uitvoeringsbesluit (2011/880) van de Commissie van 21 december 2011 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2011/402/EU betreffende noodmaatregelen van toepassing op fenegriekzaden en bepaalde zaden en bonen uit Egypte

3.1.1 Recente wijzigingen op Uitvoeringsbesluit van 6 juli 2011 (2011/402) - (geconsolideerde versie van 23/12/2011)

3.2 Ministerieel besluit van 7 juli 2011 - bepaling van de noodmaatregelen van toepassing op fenegriekzaden afkomstig uit Egypte

4. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 961/2011. Wetgeving ten gevolge van het ongeval in de kerncentrale van Fukushima op 11/03/2011

Uitvoeringsverordening (EU) 297/2011 van de Commissie van 25 maart 2011 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima (geconsolideerde versie van 13/04/11). Deze verordening werd later nog gewijzigd door uitvoeringsverondeningen 506/2011 en 657/2011 en werd later door  Uitvoeringsverordening (EU) 961/2011 ingetrokken.

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1371/2011 van de Commissie van 21 december 2011 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 961/2011 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 250/2012 van de Commissie van 21 maart 2012 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 961/2011 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 284/2012 van de Commissie van 29 maart 2012 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 961/2011

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 996/2012 van de Commissie van 26 oktober 2012 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 284/2012

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 495/2013 van de Commissie van 29 mei 2013 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 996/2012 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 322/2014 van de Commissie van 28 maart 2014 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/6 van de Commissie van 5 januari 2016 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 322/2014

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2058 van de commissie van 10 november 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/6 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzon

 

5. Wetgeving ten gevolge van het hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5 in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 6 november 2014 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in Duitsland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 8390)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 17 november 2014 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5 in het Verenigd Koninkrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 8751)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 17 november 2014 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in Nederland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 8752)

 

6. Beschermende maatregelen ten aanzien van uit China ingevoerde producten van dierlijke oorsprong

6.1 Beschikking 2002/994/EG betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van uit China ingevoerde producten van dierlijke oorsprong (geconsolideerde versie van 03/07/2015)

 

Belgische wetgeving
Omzendbrieven FAVV
Interessante links

Een algemeen overzicht van de Belgische diervoederwetgeving kan u hier raadplegen.

Hier zijn de omzendbrieven van het FAVV omtrent dierlijke producten verzameld.

Meer weten over de dierenvoederwetgeving? Hier hebben we enkele interessante links verzameld.

 

 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |