Carbon FootPrint

De carbon foot print (CFP) of CO2-voetafdruk geeft de impact weer op de klimaatverandering van een bepaald product / bedrijf / activiteit. Het geeft het totaal aan broeikasgasemissies weer (koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en stikstofdioxide (N2O)), die hierbij vrijkomen, uitgedrukt als kg of ton CO2-equivalenten.

BFA’s werkgroep CFP heeft meegewerkt aan een gemeenschappelijk protocol om de CFP van mengvoeders te evalueren. Zo werd een databank uitgewerkt waarin de CFP van de verschillende grondstoffen voor mengvoeder beschreven staat. In afwachting van een internationaal protocol, wordt de tool van BLONK ter beschikking gesteld van onze leden (lees hierover meer onder FeedPrintTool).

BFA streeft echter naar de ontwikkeling van één gemeenschappelijke methode voor het berekenen van CFP. Binnen FEFAC (de Europese mengvoederfederatie) wordt hier eveneens voor geopteerd en zo sloot BFA zich aan bij de task force ‘sustainability’ van FEFAC, die o.a. meewerkt aan de uitwerking van de gids Product Environmental Footprint (PEF) en aan het opstellen van een database die de GHG-emissies (GreenHouse Gas, of broeikasgas) van de meest gebruikte grondstoffen in de mengvoederindustrie oplijst.

De gids PEF is een onderdeel van een project, opgericht op initiatief van de Europese commissie, ter ontwikkeling van een methodologie voor het berekenen van de ecologische voetafdruk van een product of een bedrijf. Deze gids beschrijft een methode voor het modelleren van ecologische impacts van materiaal- en energiestromen, van emissies en van afvalstromen tijdens het productieproces van een bepaald product. Half 2018 werd zowel de database als de berekeningsmethode gepubliceerd. De methode kan geraadpleegd worden via de link http://fefacfeedpefcr.eu/#p=1. De database staat vermeld op de website van DG ENVI (http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm). 
 

Eind 2015 werd het Global Feed LCA Institute, of kortweg GFLI, opgericht door de Europese, Amerikaanse, Canadese en wereldfederatie van de mengvoedersector. Samen wensen ze eveneens een database uit te werken. Deze database zal echter uitgebreider zijn dan de Europese en hoort wereldwijd de referentie te worden voor de mengvoederindustrie. Daarnaast beoogt men ook om de mondiale database regelmatig aan te vullen en te actualiseren, dit in tegenstelling tot de Europese welke een statisch gegeven is.

 

 

FeedPrint tool

Maatschappelijke organisaties en consumenten vragen steeds vaker om informatie over de milieudruk van een product. Teneinde hieraan te voldoen, ontwikkelden PDV (Productschap diervoeder) en Wageningen Universiteit (WUR) het rekeninstrument “Feedprint" (zie http://webapplicaties.wur.nl/software/feedprint/).

Dankzij deze tool is het mogelijk om de hoeveelheid CO2 equivalenten te berekenen die tijdens de productie van veevoeders worden gebruikt, rekening houdend met de complete teelt van gewassen (inclusief bewerkingen, bemesting, bestrijdingsmiddelen, landgebruik, transport en opslag).

Anderzijds is de tool ook geschikt voor de berekening van de groei van dieren (kippen, varkens en koeien) en dierlijke producten (vlees, melk en eieren).
Voor meer informatie verwijzen we alvast naar de websites van PDV en van de Universiteit Wageningen.

 

MVO charter

Lees hier meer over het charter MVO dat BFA heeft gelanceerd.

Alternatieve eiwitten

Meer informatie over alternatieve eiwitbronnen kan u hier raadplegen.

MVDS

Kom hier meer te weten over het Platform MVDS.