Convenant Enterische Emissies

Op 29 maart 2019 werd het convenant ‘Enterische Emissies Rundvee 2019-2030’ ondertekend door de Vlaamse Overheid (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw en betrokken departementen) en diverse partners uit de agro-voedingsketen, o.a. BFA.De doelstelling van het convenant is om in de rundveesector een reductie van de enterische emissies te realiseren in de periode 2021-2030
als onderdeel van het Vlaams Energie – en Klimaatplan 2021-2030 en dit ten opzichte van de enterische emissies in 2005.

Ondertekenaars van het convenant verbinden er zich toe om in eerste instantie een actiekader op te maken (Artikel 6 van het convenant) en daarbinnen concrete maatregelen uit te werken die ook daadwerkelijk in de sector uitgerold kunnen worden. Deze maatregelen dienen rekening te houden met de specifieke
overwegingen (eigenheid van de sector, socio-economische impact, …) zoals aangeduid in artikel 2 en artikel 6 van het convenant.

De hierboven geciteerde ketenpartners en stakeholders zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep (opvolging en sturing) en de diverse werkgroepen (uitwerken concrete maatregelen):

► Bedrijfsmanagement
Voedermanagement, o.l.v. BFA
► Selectie & Genetica
► Marktevolutie
► Monitoring

De werkgroepen hebben de opdracht om concrete maatregelen uit te werken rond een specifiek thema. Maatregelen dienen voldoende divers te zijn zodat ze rekening houden met de diverse veehouderijsystemen in Vlaanderen en zodat bedrijfsleiders zelf de keuze kunnen maken binnen hun bedrijfsvoering. Er is binnen de werkgroepen tevens ruimte om beroep te doen op kennis en advies van externe experten.