Privacy Notice

 1. Algemene informatie
   

Wij zijn BFA VZW(Belgian Feed Association).

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook gekend als General data protection regulation (GDPR), brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen of opmerking heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, staan wij u graag te woord. U kan hiervoor contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerkingen:

Naam: D'hooghe
Voornaam: Katrien
Adres: Gasthuisstraat 29, 1000 Brussel
E-mail: info@bfa.be
Tel: 02/512.09.55

U kan een antwoord verwachten op uw vragen of opmerkingen binnen de 30 dagen na de ontvangst van uw vraag per mail of schrijven. Voor kleinere vragen kan u ons steeds telefonisch contacteren.

Mogen wij u vragen om bij grotere vragen of aanvragen om bepaalde informatie te krijgen, deze schriftelijk aan ons over te maken per brief of per e-mail. Dit om de verwerking van uw aanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Mocht u niet tevreden zijn over onze communicatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u om ons rechtstreeks in te lichten, zodat wij alsnog uw probleem kunnen verhelpen. Indien u wenst kan u altijd overgaan tot het overmaken van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Hun contactgegevens zijn de volgende:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

https://www.privacycommission.be/nl
contactapdgbabe

 1. Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de relatie tussen u en BFA, kunnen uw persoonsgegevens verwerkt worden. Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijk gegevens die wij nodig hebben om u een goede dienstverlening te kunnen bieden. Uw persoonsgegevens zullen steeds vertrouwelijk en met de nodige zorg behandeld worden door ons. In het kader van de dienstverlening is het mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Zij zullen net als wij vertrouwelijk en met de nodige zorg met uw persoonsgegevens omgaan.

2.1 Doeleinden van de verwerking:

Ledenbeheer en klantenbeheer

Wanneer u een bestelling plaatst, zich inschrijft voor een infosessie, netwerkevenement, lid wordt, of op een ander manier een overeenkomst afsluit met BFA, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kan BFA de overeenkomst niet uitvoeren. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden ( aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist. 

Op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, houdt BFA zich het recht voor de betrokken gegevens te gebruiken voor profilering en direct marketing ( zie hieronder). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL 3.

Bezoek van onze website

Indien u onze website bezoekt, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, 'cookies' op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en uw surfgedrag te monitoren, met het oog op automatische verwerking van uw gegevens en profilering (zie hieronder). De persoonsgegevens die BFA verkrijgt naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, opgenomen worden in bestanden voor prospectie (zie hieronder).

De gegevens die wij bij uw bezoek verkrijgen, worden tot 5 jaar na uw bezoek bijgehouden (verjaringstermijn buitencontractuele aansprakelijkheid). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL 3.

Profilering

BFA houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u verkrijgt te gebruiken in het kader van een geautomatiseerde verwerking van deze persoonsgegevens waarbij aan de hand van deze gegevens persoonlijke aspecten kunnen worden geëvalueerd, zoals uw persoonlijke voorkeuren of interesses, om u op die manier informatie te kunnen bezorgen die u mogelijks kan interesseren. Deze automatische verwerkingen zijn gebaseerd op de logica dat u bij het gebruik maken van de BFA website en online applicaties uw toestemming heeft gegeven om uw gedrag te registreren om zo voor u relevante content te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden doorgegeven aan verwerkers die door BFA worden ingeschakeld om de automatische verwerking te kunnen uitvoeren.

Dergelijke geautomatiseerde verwerking gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang  om te ondernemen, maar u kan zich hier steeds kosteloos en eenvoudig tegen verzetten door een loutere melding via info@bfa.be, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). In dat geval is het voor BFA ook niet meer mogelijk uw voorkeuren bij te houden, waardoor we mogelijks bepaalde informatie bij verdere dienstverlening steeds opnieuw zullen moeten opvragen. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 5 jaar, tenzij het gaat om gegevens die we hebben verkregen naar aanleiding van een doeleinde waarvoor we die gegevens langer nodig hebben. Op grond van haar gerechtvaardigd belang te ondernemen, houdt BFA zich het recht voor de resultaten van de profilering door te geven aan haar commerciële partners ( zie hieronder). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL 3.

Direct Marketing

BFA houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u heeft te gebruiken in het kader van direct marketing. Indien u lid bent of klant, gebeurt dit op grond van ons gerechtvaardigd belang  om te ondernemen. Via deze direct marketing kunnen we u informatie bezorgen die u mogelijks kan interesseren. Het gaat in dat geval om gegevens die BFA rechtstreeks van u heeft verkregen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die BFA inschakelt om de direct marketing te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 10 jaar of 5 jaar, resp. voor leden en klanten.

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via infobfabe, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). In dat geval wordt u uitgeschreven uit al onze communicatiekanalen.

Aangezien het om technische redenen niet mogelijk is om zich selectief uit te schrijven, zijn wij in dat geval genoodzaakt u automatisch uit te schrijven voor alle generieke mailings, wat betekent dat u geen enkele algemene informatieve boodschap meer zal ontvangen. In elke mailing die u ontvangt wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om zich voor die specifieke mailing uit te schrijven.

Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL 3.

Prospectie

BFA houdt zich het recht voor om, op grond van haar gerechtvaardigd belang  om te ondernemen, gegevens van klanten, bezoekers van de website, of personen die op een andere manier in contact komen met BFA te prospecteren.  Voor het overige worden deze gegevens enkel gebruikt door verwerkers die wij inschakelen in het kader van ons databeheer. 

Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 5 jaar, tenzij het gaat om gegevens die we hebben verkregen naar aanleiding van een doeleinde waarvoor we die gegevens langer nodig hebben.

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via infobfabe, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). Indien u bezwaar maakt, wordt u uitgeschreven uit onze communicatiekanalen. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL 3.

2.2 Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

In het kader van de relatie tussen u en BFA, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: Naam, Voornaam, Adres, telefoonnummer
 • Identificatiegegevens uitgegeven door de overheid: Rijksregisternummer
 • Financiële identificatiegegevens: Rekeningnummers
 • Elektronische identificatiegegevens: E-mailadres
 • Beroepsmatige identificatiegegevens: Beroepsactiviteit, huidige betrekking, functie

 

 1. Rechten van de betrokkene

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn:

 • Recht op inzage en kopie van de gegevens

U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens van u verwerken en wanneer dat het geval is om inzage te krijgen in die gegevens.

 • Recht op het corrigeren van die gegevens

U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.

 • Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten)

U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien

 • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door BFA werden verzameld;

 • u een gegeven instemming heeft ingetrokken;

 • u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;

 • de persoonsgegevens onrechtmatig door BFA worden verwerkt;

 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 • Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, BFA deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van BFA zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door BFA berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.

 1. Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking

Voor al uw vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, het uitoefenen van uw rechten als betrokken of informatie omtrent ons privacy beleid, kan u terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerking. De contactgegevens van onze verantwoordelijke voor de verwerking kan u terugvinden onder punt 1 algemene informatie.

 1. Klachten

Indien u ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u hiervoor steeds beroep doen op de klachtenprocedure, zoals hieronder beschreven.

U kan opteren van het probleem eerst aan te brengen bij onze verantwoordelijke voor gegevensverwerking. Hij zal het nodige doen om uw klacht te onderzoeken en onze procedure bij te sturen waar nodig. De contactgegevens van onze verantwoordelijke voor de verwerking kan u terugvinden onder punt 1 algemene informatie.

U kan steeds opteren om uw klacht rechtstreek in te dienen via de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zij zullen uw klacht dan ten gronde onderzoeken. De contactgegevens kan u terugvinden onder punt 1 algemene informatie.

 1. Slotbepaling

Als BFA hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij vinden het uitermate belangrijk om u goed van dienst te kunnen zijn en uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om ons te contacteren. Dit kan via de gebruikelijke kanalen of rechtstreeks met onze verantwoordelijke voor de verwerking. De contactgegevens van onze verantwoordelijke voor de verwerking kan u terugvinden onder punt 1 algemene informatie.

BFA
Gasthuisstraat 29, 1000 Brussel
02/512.09.55
infobfabe
BE 0409.022.967

ING: BE78 3100 3472 6086

BIC: BBRUBEBB

RPR/RPM: BRUSSEL/bRUXELLES