Coronavirus - Covid-19

Inhoudstafel

 • Update richtlijnen klantenbezoeken vanaf 27 juli 2020
 • Update richtlijnen klantenbezoeken in de provincie Antwerpen
 • Covid19 is een gezondheidscrisis van ongekende omvang.
 • Braadkippen: aanbodbeheersing om markt te verlichten (02/04/2020)
 • Task Force business Continuity (02/04/2020)
 • Communicatie Europese Commissie: lidstaten, zorg voor vlot goederentransport!
 • Economic Risk Management Group werkt aan crisisplan voedselbevoorrrading.
 • Vertegenwoordigers mogen activiteiten niet voortzetten.
 • Certificering van levende dieren bij intracommunautair handelsverkeer.
 • Aanpassing Ministerieel Besluit - oplijsting essentiële activiteiten en sectoren.
 • Maatregelen land- en tuinbouw door coronavirus.
 • Vignet voor grensarbeiders NL/BE.
 • Equivalente maatregelen: ook uitstel tot 15/05.
 • Uitstel verzamelaanvraag in Wallonië?
 • Wat met transport van en naar onze buurlanden?
 • Verzamelaanvraag.
 • FAVV staat versoepeling ACS-audits toe
 • Voedselveiligheid verzekerd - labo’s garanderen dienstverlening

Links 

Ministérieel Besluit (laatste versie)
FAQ (laatste versie 29/07/20) 
FAQ van de Europese Commissie
Politieverordening Provincie Antwerpen

20/03/2020

Covid19 is een gezondheidscrisis van ongekende omvang.


We zijn ons ervan bewust dat de diervoedersector van cruciaal belang is, vooral in deze onzekere tijden. We weten dat jullie, onze leden, er alles aan doen om de productie en het transport voort te zetten en de kwaliteit van jullie producten en diensten in stand te houden. Dit in een snel veranderende situatie die we samen met jullie op de voet zullen blijven volgen. We brengen u zo snel als mogelijk op de hoogte via onze BFActs.

Indien u de BFActs wenst te ontvangen, stuur ons dan een mailtje naar infobfabe. Mocht u andere vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op; we zijn bereikbaar via de normale kanalen, telefonisch en per e-mail.

 • Katrien D’hooghe: Directeur: katrienbfabe of 0473 98 00 57
 • Evelien Mortaignie: Beleidsadviseur voedselveiligheid, bemonsteringsplannen & analyses: evelienbfabe of 0470 46 53 38
 • Elien Van Stichel: Beleidsdviseur diervoeding, nutritie, export & diervoederwet-geving: elienbfabe of 0494 04 10 85
 • Laurien Van Heupen: Beleidsadviseur diervoeding & kwaliteitssystemen: laurien@bfa.be of 0498 36 63 42

Het strikt toepassen van verregaande bioveiligheidsmaatregelen is en blijft nog steeds de belangrijkste maatregel. De maatregelen die door de overheid worden opgelegd zijn t.e.m. 5 april van kracht. We hopen dat iedereen de noodzakelijke maatregelen van de overheid respecteert. Alleen op deze manier kunnen we het coronavirus (COVID-19) verslaan.

Welke maatregelen zijn er van toepassing voor de diervoedersector?

De diervoedersector behoort tot de essentiële sectoren. Dit houdt in dat:
 • Alle bedrijven die aan de landbouwsector leveren, waaronder ook diervoederfabrikanten en hun toeleveranciers, blijven open met inachtneming van social distancing en andere bioveiligheidsmaatregelen en passen telewerken toe waar mogelijk. Mobiele vertegenwoordigers moeten hun werkzaamheden – voor zover niet-essentieel – stopzetten.
 • Activiteiten die essentieel zijn in het kader van de voedselveiligheid (vb. staalname salmonella) worden wel verder uitgevoerd.
 • Dierenartsen mogen hun activiteiten verder zetten
 • Diervoedingswinkels blijven open. Voedingswinkels die non-food producten secundair verkopen blijven open zonder de non-food afdelingen te hoeven sluiten. Gemengde winkels die voedsel als secundair product aanbieden moeten wel sluiten.

BFA dringt daarom aan op het strikt toepassen van de volgende maatregelen. Zorg goed voor elkaar en uzelf !

A. Personeel
- Waar mogelijk moet telewerk en elektronische communicatie toegepast worden
- Voorzie propere en hygiënische werkplekken
- Laat elke medewerker regelmatig en grondig de handen wassen
- Laat geen bezoekers toe
- Vermijd dat veel verschillende mensen zich samen in een beperkte ruimte bevinden
- Hou productie, kantoor en logistieke medewerkers zoveel mogelijk gescheiden van elkaar
- Respecteer een persoonlijke afstand van minstens 2m indien onderling contact
- Stimuleer een goede nies- en hoestetiquette
- Stel duidelijke richtlijnen op voor werknemers met duidelijke symptomen (vb koorts) – volg hierbij de richtlijnen van de nationale autoriteiten

B. Chauffeurs
- Pas de algemene basishygiëneregels toe
- Zorg dat chauffeurs frequent hun handen kunnen wassen en ontsmetten
- Stel wegwerphandschoenen ter beschikking
- Respecteer een persoonlijke afstand van minstens 2m indien contact met de klant
- Sta niet toe dat de stal wordt betreden
- Ontsmet handen voordat documenten worden doorgegeven
- Laat geen chauffeurs toe in het ontvangstlokaal of productieruimten (zeker geen externe chauffeurs!)

C. Vertegenwoordigers
- Overleg zoveel als mogelijk telefonisch
- Doe geen onaangekondigde bezoeken
- Laat vertegenwoordigers geen klantenbezoeken meer afleggen. 
- Reinig en ontsmet handen voor/na ieder bezoek
- Respecteer een persoonlijke afstand van minstens 2m
- Neem voorafgaandelijk telefonisch contact op met klanten indien er een bezoek gepland staat en informeer of er geen zieken/besmettingen zijn
- Laat vertegenwoordigers enkel op productielocaties toe wanneer strikt noodzakelijk

Belangrijkste documenten en websites met de laatste stand van zaken vindt u hieronder.


24/03/2020

Communicatie Europese Commissie: lidstaten, zorg voor vlot goederentransport!

De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw document gepubliceerd m.b.t. het vrij verkeer van goederen (zgn. green lanes) binnen de EU: “Communication from the Commission on the implementation of the Green Lanes under the Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services”.

In dit document roept de Commissie de lidstaten op om zgn. ‘green lanes’ te organiseren aan grensovergangen. Vrachtvoertuigen moeten vlot de grenzen kunnen passeren, ongeacht het type goederen dat ze vervoeren. De grens oversteken, inclusief eventuele (gezondheids)controles, mag niet meer dan 15 minuten duren. Chauffeurs moeten geen andere documenten voorleggen dan een ID-kaart, rijbewijs en eventueel brief van de werkgever.

Met een collectieve, gecoördineerde aanpak van internationaal vervoer, wil de Europese Commissie de bevoorradingsketens van de EU in deze moeilijke omstandigheden beschermen. Het moet ook de last op werknemers verlichten, door hun werk veiliger en voorspelbaarder te maken. Dat betekent ook: geen reisbeperkingen, geen quarantaine voor wie geen symptomen vertoont en niet eisen dat een chauffeur een doktersattest bij zich heeft. Ook wordt gevraagd om voor betere hygiënische en operationele maatregelen in vervoersknooppunten te zorgen.

Het document omvat ook een bijlage 2 met richtlijnen voor chauffeurs. BFA zal haar richtlijnen bijsturen waar nodig.

24/03/2020

Economic Risk Management Group werkt aan crisisplan voedselbevoorrading

Naast de Risk Management Group, die zich richt op het gezondheidsaspect van de corona-crisis, werd ook een Economic Risk Management Group (ERMG) samengesteld. De ERMG zal de regering bijstaan in de aanpak van de coronacrisis en heeft tot doel het beheer van de economische en macro-economische risico’s van Covid-19 te verzekeren. Piet Vanthemsche en gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank werden aangesteld als covoorzitters.

De doelstellingen van de ERMG zijn onder meer:


 • de voortdurende monitoring van de economische situatie in ons land;
 • de identificatie van de zogenaamde "kritieke" economische activiteiten om de continuïteit ervan te garanderen;
 • de identificatie van aanvullende maatregelen die tijdens de crisis zijn genomen om de ondernemingen te ondersteunen;
 • het definiëren van voorstellen voor acties die nodig zullen zijn wanneer de crisis voorbij is.

In de schoot van de ERMG werd een Task Force (TF) opgericht om, zeer specifiek voor de agro-voedingsindustrie, een crisisplan uit te werken om de voedselbevoorrading te kunnen blijven garanderen (cf. doelstelling 2). De TF wordt geleid door Piet Vanthemsche. Het FAVV heeft, op vraag van Piet Vanthemsche, Jean-Marie Dochy (directeur-generaal DG Controle) en Bert Matthijs (directeur-generaal DG Laboratoria) ter beschikking gesteld van deze TF.
In dat kader was er gisteren overleg met de stuurgroep van het ketenoverleg, waar ook BFA deel van uit maakt, de FOD Economie en de vakbonden.

Alle stakeholders hebben een overzicht gegeven van de actuele situatie en de mogelijke knelpunten die zij zien op korte, middellange en lange termijn, steeds met het oog op “business continuity”.
Economische gevolgen (vb. verlies wegens niet verkoop bederfbare seizoensproducten, niet kunnen oogsten van producten, …) worden niet meegenomen in het kader van deze TF, maar de problematiek wordt wel doorgegeven naar de bevoegde overheidsinstanties / overlegorganen.

Een korte samenvatting van dit eerste overleg:
 • Nood aan kanalisatie informatie
 • Nood aan éénduidige informatie en interpretatie rond correcte toepassing MB
 • Bezorgdheden
 • Personeel
 • Beschikbaarheid van personeel
 • Goede bescherming van personeel
 • Respect voor medewerkers die niet kunnen telewerkenGrensarbeiders: grenzen moeten open blijven + vlotte doorgang garanderen
 • Seizoensarbeid
 • Openbaar vervoer garanderen, ook de nachttreinen (belangrijk voor personeel in depots vb.)
 • Respecteren van het sociaal overleg
 • Toelevering
 • Nood aan beschermingsmateriaal (ontsmettingsgel, mondmaskers, …)
 • Vlot transport is een uiterste noodzaak (aanvoer grondstoffen!): er zal contact opgenomen worden met de vertegenwoordigers van de transportfederaties (niet vertegenwoordigd in de stuurgroep van het ketenoverleg)
 • Aandacht voor alle externe dienstverleners (vb. schoonmaakploegen, …)
 • Breuk in logistiek moet absoluut vermeden worden
 • Vrijwaren van vrij verkeer van goederen en personen
 • Prijsevoluties
 • Prijsevoluties grondstoffen en landbouwproducten
 • Solidariteit binnen de agrovoedingsketen blijven bewaken
 • Juridisch
 • Uit te klaren: wordt “corona” algemeen erkend als overmacht? Het crisiscentrum dient zich hier verder over uit te spreken
 • Business Continuity Plan
 • Veel KMO’s hebben dit niet
 • Er wordt gewerkt aan een “canvas” dat ter beschikking gesteld zal worden van de bedrijven.

BFA werd gevraagd de input vanuit de toelevering aan de landbouwsector te coördineren (phyto, meststoffen, …).

24/03/2020

Vertegenwoordigers mogen activiteiten niet voortzetten 

BFA roept haar leden uitdrukkelijk op de maatregelen van de overheid te respecteren. Zo staat in de FAQ van het crisiscentrum uitdrukkelijk opgenomen dat “mobiele vertegenwoordigers hun activiteiten niet mogen voortzetten”. Hou hier rekening mee en laat vertegenwoordigers geen klantenbezoeken meer uitvoeren!
Vorige week communiceerde BFA reeds specifieke richtlijnen voor de diervoedersector. Deze kan u steeds raadplegen op onze website.

24/03/2020

Certificering van levende dieren bij intracommunautair handelsverkeer

Het FAVV circuleerde volgend bericht:

Om de gezondheid van de certificerende dierenartsen en de operatoren te beschermen tijdens de certificering van levende dieren en gelijkgestelde producten met behoud van de certificeringsactiviteiten die de intracommunautaire handel in deze goederen mogelijk maken, werd het volgende beslist:

 • Certificerende dierenartsen moeten het huis/kantoor van de operator niet meer betreden om het certificaat ter plaatse af te leveren in TRACES.
 • De certificerende dierenarts kan de certificaten thuis afwerken en valideren in TRACES
 • Per uitzonderingsmaatregel zal in deze Coronacrisistijd de extra kost die voorzien was in de omzendbrief met betrekking tot het gebruik van TRACES door de operatoren bij het intracommunautaire handelsverkeer in levende dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong tijdelijk niet van toepassing zijn mits de operator deel 1 zelf invult. Het vervallen van de extra kost is dus enkel mogelijk als de reden de social distancing is zoals beschreven onder het eerste punt.

Het FAVV geeft hier aan de erkende (bedrijfs-)dierenartsen instructies i.v.m. de prioriteiten en termijnen voor de activiteiten die door hen moeten worden uitgevoerd.

23/03/2020

Aanpassing Ministerieel Besluit – oplijsting essentiële activiteiten en sectoren

Er is een nieuw Ministerieel Besluit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
In het Ministerieel Besluit staan de essentiële activiteiten en diensten opgesomd, waaronder dus de diervoedersector, dierenartsen, toelevering aan land- en tuinbouwers (waaronder ook meststoffen). Voor de private sector worden de betrokken paritaire comités expliciet opgelijst ter verduidelijking.

De laatste info kunt ook terugvinden op een bijgewerkte FAQ en op de website van het Nationale Crisiscentrum

23/03/2020

Maatregelen land- en tuinbouw door coronacrisis

De Vlaamse Regering neemt op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits verschillende maatregelen voor de agrovoedingssector. De landbouwbedrijven zijn op dit moment cruciaal om de voedselbevoorrading op peil te houden. Op dit moment is de voedselbevoorrading gegarandeerd. Er is wel nood aan voldoende personeel. Daarom vraagt minister Crevits aan VDAB om de vele openstaande vacatures in de landbouw prioritair te behandelen. Vlaanderen vraagt de Europese Unie, die de meeste sleutels voor land- en tuinbouw in handen heeft dringend bijkomende maatregelen uit te werken. Lees hier de volledige persmededling van het Kabinet van de Vice-Minister. 


Ook Wallonië vaardigt bijkomende maatregelen uit in verband met de coronacrisis. U leest er meer over hier

           23/03/2020

Equivalente maatregelen: ook uitstel tot 15/5

De mestbank heeft intussen ook gecommuniceerd dat land- en tuinbouwers uitstel krijgen voor het aanvragen van equivalente maatregelen tot 15 mei (in navolging van het uitstel dat verleend werd voor het indienen van de verzamelaanvraag).
 • Bekijk hier meer informatie over de equivalente maatregelen en de aanvraag ervan.
 • Bekijk alle administratieve data van de Mestbank hier.
           23/03/2020

Uitstel verzamelaanvraag in Wallonië?

In Wallonië werd nog geen beslissing genomen omtrent eventueel uitstel voor het indienen van de verzamelaanvraag. Wordt vervolgd …

20/03/2020

Wat met transport van en naar onze buurlanden?

De Europese Commissie heeft een document gecirculeerd betreffende het vrije verkeer van goederen binnen de EU, nadat verschillende landen opnieuw grenscontroles invoerden. De grenscontroles hebben enkel betrekking op personenvervoer en niet op goederenvervoer. Volg via deze link welke maatregelen er van toepassing zijn in de verschillende landen.

Indirect kan er uiteraard wel hinder ontstaan voor grensoverschrijdende leveringen. Ook de import van goederen zal ongetwijfeld hinder ondervinden van de aangekondigde maatregelen in Europa.

Transport van diervoeders van en naar Frankrijk blijft mogelijk. Alle transporteurs moeten 2 attesten bij zich hebben: een attest voor de werknemer én een attest van de werkgever (best op briefpapier van de werkgever). Verstrek deze verklaringen dus aan al uw transporteurs!

Nederland heeft (nog) geen specifieke maatregelen aangekondigd voor transporteurs.

De Duitse autoriteiten hebben de grenscontroles geïntensiveerd (inclusief meting van de lichaamstemperatuur). Er zijn geen andere beperkingen aan de grensovergangen.

In België worden momenteel geen specifieke documenten vereist voor transport van diervoeders. Er is wel een uitzondering op de rij- en rusttijden van kracht tot 31 maart. De tijdelijke uitzondering geldt voor alle chauffeurs die betrokken zijn bij de volledige logistieke keten van levensnoodzakelijke goederen en geneesmiddelen. Deze is (voorlopig) NIET van toepassing op diervoeders.


Toch krijgen we signalen dat politiediensten controles uitvoeren op de weg en bewijs vragen dat verplaatsingen gebeuren binnen het kader van de toegelaten (professionele) activiteiten.
We raden daarom aan om alle medewerkers (niet enkel transporteurs, maar ook medewerkers die zich van en naar het werk verplaatsen) een bedrijfsverklaring mee te geven. Zo kunnen zij gemakkelijk aantonen dat hun verplaatsing noodzakelijk én voor professionele doeleinden is.

Hierbij vindt u alvast een voorbeeldverklaring: “Attest met betrekking tot vereiste verplaatsing in functie van professionele activiteiten tijdens periode van verstrengde maatregelen Covid-19”.

18/03/2020

FAVV staat versoepeling ACS-audits toe


Voedselveiligheid blijft uiteraard een topprioriteit voor onze sector, ook in tijden van corona.

Toch geldt ook hier: uitzonderlijke omstandigheden vergen uitzonderlijke maatregelen. Daarom heeft BFA bij het FAVV sterk aangedrongen op een versoepeling m.b.t. de autocontrole-audits. Het is nu immers van primordiaal belang dat de productie van diervoeders gegarandeerd kan worden, en dat ook in onze sector alle niet-essentiële contacten tussen mensen worden beperkt.

Het FAVV heeft hier ook mee ingestemd. Vanochtend werd volgend advies gecirculeerd:
“Rekening houdend met de maatregelen die de federale regering gecommuniceerd heeft op 17/03/2020 om de verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden, geldt de volgende uitzondering voor alle audits van het autocontrolesysteem.

Audits kunnen gedurende de periode van de maatregelen van de regering uitgesteld worden zonder impact op de bonus van de onderneming. De periode start op 13 maart 2020 en de einddatum zal uiteraard afhangen van de duur van de bijzondere maatregelen, rekening houdend met een overgangsfase.

Zodra de maatregelen worden opgeheven en er weer audits mogelijk zijn, moeten de OCI en de operator binnen enkele dagen weer rechtstreeks contact opnemen om zo snel mogelijk een hernieuwingsaudit te plannen. Deze communicatie moet gedocumenteerd worden.

De praktische modaliteiten in het kader van de financiering zullen later nog medegedeeld worden maar het FAVV zal naar een zo eenvoudig mogelijke oplossing streven.

We houden U verder op de hoogte van de andere maatregelen die genomen zullen worden. U mag hierover binnenkort een nieuw bericht verwachten.”


Ook OVOCOM past uitzonderingsmaatregelen toe voor wat betreft de FCA-audits.

Overleg dus zeker – telefonisch! – met uw auditor indien er op korte termijn een ACS en/of FCA-audit gepland staat! Stel de audit uit naar een latere datum.

18/03/2020

Aanbevelingen betreffende Covid-19 voor de voedselverwerkende bedrijven volgens het FAVV

In het kader van de maatregelen getroffen door de regering beschouwt zij “de handelszaken en de bedrijven betrokken in de voedselketen, de voedingsindustrie, de land- en tuinbouw en de productie van meststoffen en de visserij” als noodzakelijk voor de bescherming van de vitale behoeften van de natie en van de behoeften van de bevolking. Zij beschrijft ze ook als vitale sectoren en essentiële diensten.

De activiteiten van de voedselverwerkende sector vallen dus niet onder het algemene verbod, maar zijn onder bepaalde voorwaarden wel toegelaten.

Ter ondersteuning van de sector werden deze aanbevelingen op 17/03/2020 opgesteld. De website van de FOD Volksgezondheid en de reglementering vormen steeds de referentie ingeval van twijfel over de aard van het antwoord of van de meest geschikte maatregel op eender welke vraag of risico. Meer hierover leest u hier


Het FAVV verduidelijkt ook wat er onder voedingswinkels wordt verstaan. Meer info vindt u hier

17/03/2020

Voedselveiligheid verzekerd - labo’s garanderen dienstverlening


De diervoedersector maakt deel uit van de essentiële agrovoedingsindustrie. Dit wil zeggen dat we samen wel de voedselveiligheid moeten blijven waarborgen. Daarom worden nog steeds stalen genomen, zowel op het niveau van de diervoederproductie, maar ook op het niveau van de boer (vb. in het kader van de wettelijk verplichte salmonella-controles).

Ook daar geldt: essentiële monsternames en bezoeken kunnen uitgevoerd worden (vb. ook door de bedrijfsdierenarts), maar vermijd alle niet-noodzakelijke bezoeken en mens-tot-mens contacten.

Neem steeds voorafgaandelijk contact op en vermijd waar mogelijk persoonlijk contact!

De labo’s passen waar mogelijk en nodig hun werkwijze aan, maar blijven de dienstverlening aan onze sector garanderen. Volg dus zeker de labo-specifieke instructies nauwgezet op.