Stikstof-problematiek

Tegen 2050 mag geen enkele kritische drempelwaarde van stikstof in Natura 2000-gebieden nog overschreden worden. De Vlaamse overheid ontwikkelde daarom in 2014 een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Dit om de Europese natuurdoelstellingen (instandhoudingsdoelstellingen) te behalen in verschillende Vlaamse beschermingszones voor natuur. De stikstofdepositie kan namelijk een vermestend en verzurend effect hebben op de natuurzones.

De Programmatische Aanpak Stikstof vat alle relevant socio-economische activiteiten (landbouw, industrie, transport) en verdeelt de vooropgestelde stikstofreductie over deze sectoren. De landbouwsector is immers niet de enige sector die de stikstofdepositie beïnvloedt.

Voor landbouw werd in 2017 op basis van een simulatiemodel de impact van elk landbouwbedrijf bepaald op de nabijgelegen natuur middels het zgn. voorlopige PAS-significantiekader. Aan de hand van die simulatie werd aan elk individueel landbouwbedrijf een kleurcode toegekend: rood, oranje of groen. Dit vormde tot begin 2021 de basis van o.a. het vergunningenbeleid in Vlaanderen. Hier kwam verandering in na het uitgesproken arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (25/2/2021). Het arrest stelt dat het voorlopige significantiekader niet langer toegepast kan worden en een verdere daling van de ammoniakemissies gerealiseerd moet worden. Een definitieve stikstofaanpak dient bijgevolg uitgewerkt te worden om verder vergunningen te kunnen verlenen/verlengen.

In opdracht van het kabinet Demir werkte VITO aan verschillende scenario’s voor het definitief PAS-kader waarna deze in openbaar onderzoek gingen in het voorjaar van 2022. De leden van BFA werden opgeroepen, net zoals het BFA-secretariaat een bezwaarschrift in te dienen. BFA werkte een basisdocument uit dat de BFA-leden konden gebruiken om een eigen bedrijfsspecifiek bezwaarschrift op te stellen. De overheid verwerkt momenteel de 19.000 ingediende bezwaarschriften. De inwerkingtreding van het definitief PAS-kader wordt tegen 2023 verwacht.

In afwachting van de voorstellen van VITO werden er binnen de keten verder concrete voorstellen uitgewerkt die zouden kunnen bijdragen aan een reductie van de ammoniakemissie uit de veehouderij.

Zo heeft BFA nagedacht over de verdere verlaging van de ruw eiwit gehaltes in het voeder van pluimvee en varkens. Ook in de rundveevoeders is een verlaging gewenst. Een ketenbenadering is hierbij aangeraden aangezien het gehalte in het totale rantsoen hoort af te nemen. 

In de pers - Juli 2022

In de juli-editie van het Nederlands vakblad De Molenaar publiceerde BFA een artikel met haar visie over de lopende stikstofproblematiek. Lees het volledig artikel hier.Ook beschikbaar

Fact sheet Stikstof